หมวดหมู่: ข่าวสังคม

56สภาอตสาหกรรมตอย ตามรอยพระราชา

สภาอุตสาหกรรมต่อยอดนวัตกรรม 4.0 และคุณธรรม 4 ประการ ตามรอยพระราชา

       คุณสุพันธุ์  มงคลสุธี (กลาง) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ (ที่สองจากขวา) รองประธานฯ คุณรอด  ฟูวงศ์เจริญ (ขวา) กรรมการสภาฯ  คุณพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ (ซ้าย) รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ รับมอบชุดหนังสือตามรอยพระราชา จาก ดร.ดนัย  จันทร์เจ้าฉาย (ที่สองจากซ้าย) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และมูลนิธิธรรมดี พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรม 4.0 และคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาให้ยั่งยืนสืบไป ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้

aom316

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!