หมวดหมู่: คลัง

1aB2US

ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไทย - สหรัฐอเมริกา

        นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แลกเปลี่ยนเอกสารกรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการระดมทุนและการสร้างตลาดทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานไทย – สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังไทยและสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไทย กับ นาย Michael George DeSombre เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสที่นาย Michael George DeSombre เข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ กระทรวงการคลัง

        กรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการระดมทุนและการสร้างตลาดทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานไทย - สหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กระตุ้นการระดมทุนจากภาคเอกชน ส่งเสริมการเติบโตของตลาดเงินและตลาดทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและลดอุปสรรคเชิงนโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบต่อการเข้าถึงตลาดเงินและตลาดทุนของภาคเอกชนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายจะจัดตั้งคณะทำงานร่วม ประกอบด้วยผู้แทนของกระทรวงการคลังไทยและสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความเชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ ร่วมกำหนดแนวทางดำเนินการ และศึกษาถึงโอกาสการพัฒนาในมิติต่างๆ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย ซึ่งสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทย - สหรัฐอเมริกาในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

        ทั้งนี้ กระทรวงการคลังไทยและกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามในกรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการระดมทุนและการสร้างตลาดทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานไทย – สหรัฐอเมริกาดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ทำให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ได้ลงนามในกรอบความร่วมมือดังกล่าวกับสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

                              สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. (02) 273-9020 ต่อ 3607

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!