หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอให้ กษ. โดยกรมชลประทานใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 284.86 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย และให้ กษ. (กรมชลประทาน) รับความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
          สาระสำคัญของเรื่อง
          กษ. รายงานว่า
          1. ปัจจุบันกรมชลประทานมีเครื่องจักรกลที่ใช้เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัยไม่เพียงพอต่อการใช้งานในภาวะวิกฤติ และส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรกลที่มีสภาพเก่ามาก ใช้เทคโนโลยีไม่ทันสมัย ดังนั้น กรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องจักรกลทดแทนให้เพียงพอในการปฏิบัติภารกิจของกรมชลประทาน รวมทั้งเป็นการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันบรรเทาอุทกภัยตลอดจนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
          2. กษ. (กรมชลประทาน) ได้ขอให้สำนักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องจักรกลดังกล่าว รวม 4 รายการ จำนวน 206 เครื่อง/คัน/ลำ วงเงิน 979.39 ล้านบาท ซึ่ง สงป. แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีเห็นความจำเป็นในการจัดหาเครื่องจักรกลดังกล่าว รวม 3 รายการ จำนวน 61 เครื่อง/คัน/ลำ ในวงเงิน 327.36 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทดแทนของเดิมโดยให้เพียงพอเป็นระยะๆ ทั้งแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งตามงบประมาณที่มีอยู่ อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 284.86 ล้านบาท และส่วนที่เหลืออีก จำนวน 42.50 ล้านบาท ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากโครงการ/รายการที่ดำเนินการ บรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย และ/หรือรายการที่หมดความจำเป็น และ/หรือรายการที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในลักษณะของการโอน/เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ตามขั้นตอนต่อไป สรุปได้ ดังนี้

9359
หมายเหตุ : * นายกรัฐมนตรีอนุมัติเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว จำนวน 32 เครื่อง อย่างไรก็ตาม กษ. ได้เสนอขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในครั้งนี้ จำนวน 15 เครื่อง ส่วนอีก 17 เครื่อง จะปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 15 กันยายน 2563
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396


A9359

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!