หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 1การปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เสนอ ดังนี้
          1. เห็นชอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (แนวทางการประเมินส่วนราชการฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยไม่ต้องนำผลการดำเนินงานของส่วนราชการมาประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
          2. เห็นชอบกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส่วนราชการไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
          สาระสำคัญของเรื่อง
          สำนักงาน ก.พ.ร. รายงานว่า ในคราวประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ 2 ข้อ ดังนี้
          1. เห็นชอบการปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากการปรับรายละเอียดของตัวชี้วัด เป็นการคาดการณ์ผลการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งยังมีความไม่แน่นอนและไม่สะท้อนกับผลการปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้นจริง รวมทั้งไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของส่วนราชการได้หากเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในระยะที่สองหรือเกิดสภาวะวิกฤตอื่น ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างไปจากแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 มีนาคม 2563 ดังนี้

 

9358 1


          2. เห็นชอบกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเป็นการนำองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบเดิมตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ (6 พฤศจิกายน 2561) ไว้ มาจัดกลุ่มและจำแนกเป็น 2 องค์ประกอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
              2.1 กรอบการประเมิน

 

9358 2


              2.2 เกณฑ์การประเมิน จะพิจารณาจากคะแนนในภาพรวมโดยแบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 

9358 3


              2.3 รอบระยะเวลาการประเมิน : 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของทุกปี (ปีละ 1 ครั้ง)
              2.4 กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน : ส่วนราชการและจังหวัด (สำหรับส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้นำแนวทางการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการฝ่ายบริหารไปประยุกต์ใช้ และส่งผลการประเมินให้สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมกับส่วนราชการ)
              2.5 ผู้ทำหน้าที่ในการประเมิน : เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นผู้ประเมินส่วนราชการ (ฝ่ายบริหาร) และจังหวัดในเบื้องต้น แล้วรายงานผลการประเมินต่อรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการของหน่วยงาน และรายงานนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 15 กันยายน 2563
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396


A9358

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!