หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV6องค์กรร่วมไทย - มาเลเซียขอความเห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแปลง B - 17 C -19 และแปลง B - 17 - 01 ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแปลง B -17 & C - 19 และแปลง B - 17 - 01 ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย ซึ่งเป็นสัญญาระหว่างองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย และบริษัทผู้ประกอบการ คือ บริษัท PC JDA Limited และบริษัท PTTEP International Limited ในฐานะกลุ่มผู้ขายก๊าซ กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท เปโตรนาส ในฐานะกลุ่มผู้ซื้อก๊าซ และเห็นชอบให้องค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ลงนามในร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแปลง B -17 & C -19 และแปลง B - 17 - 01 ฉบับดังกล่าวกับกลุ่มผู้ซื้อก๊าซ เมื่อร่างสัญญาฯ ได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักอัยการสูงสุด (อส.) แล้ว ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ
          สาระสำคัญของเรื่อง
          กระทรวงพลังงานขอความเห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแปลง B -17 & C - 19 และแปลง B - 17 - 01 ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย ซึ่งเป็นสัญญาระหว่างองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย และบริษัทผู้ประกอบการ คือ บริษัท PC JDA Limited และบริษัท PTTEP International Limited ในฐานะกลุ่มผู้ขายก๊าซ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท เปโตรนาส ในฐานะกลุ่มผู้ซื้อก๊าซ โดยมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อขายก๊าซธรรมชาติไปจากสัญญาเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (29 กันยายน 2552) เห็นชอบไว้ สรุป ดังนี้

9346


          ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเห็นชอบร่างสัญญาเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อขายก๊าซธรรมชาติระหว่างองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย กับคู่สัญญามาแล้วหลายครั้ง เช่น กรณีการเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อขายก๊าซธรรมชาติของแปลง A -18 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 และ 22 ตุลาคม 2556 เป็นต้น
          ในคราวประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 129 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแปลง B - 17 & C - 19 และแปลง B - 17 - 01 ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าการทำร่างสัญญาเพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขายก๊าซธรรมชาติหลังจากมีการสำรวจและค้นพบก๊าซธรรมชาติที่คาดว่าจะสามารถซื้อขายได้เพิ่มเติม (Additional Volume 2) นั้น เป็นการส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนาแหล่งพลังงานในพื้นที่พัฒนาร่วม เนื่องจากผู้ขายก๊าซ ซึ่งเป็นผู้ลงทุนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ขายได้มากขึ้น จึงให้นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐบาลของทั้งสองประเทศต่อไป และกระทรวงพลังงานได้ส่งร่างสัญญาดังกล่าวให้ อส. ตรวจพิจารณาควบคู่กันไปด้วยแล้ว

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 15 กันยายน 2563
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396


A9346

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!