หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV5 copy copyการให้เงินสนับสนุนผ่านโครงการ Project - Based Programme ให้แก่ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 565,840.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ผ่านโครงการ Project - Based Programme ให้แก่ ASEAN Center of Military Medicine (ACMM) ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
          สาระสำคัญของเรื่อง
          การให้เงินสนับสนุนแก่ ACMM เป็นการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในกรณีจำเป็นตามที่ ACMM ร้องขอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของประเทศสมาชิกตามที่ระบุไว้ในเอกสารขอบเขตการปฏิบัติงาน (Terms of Reference : TOR) ของ ACMM เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินการดังกล่าว จะทำให้ ACMM แสดงบทบาทด้านการแพทย์ทหารในการตอบสนองต่อ COVID-19 ตั้งแต่ต้นทางได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การป้องกันโรคไม่ให้แพร่กระจายเข้าสู่ประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ในการลดการขาดแคลนด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการร่วมมือกันเพื่อควบคุมโรคระบาดของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งเป็นการแสดงบทบาทนำของประเทศไทยในการสนับสนุน ACMM ผ่านโครงการ Project - Based Programme ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนเพื่อให้ประเทศคู่เจรจา ประเทศอื่นๆ และองค์การระหว่างประเทศได้มีบทบาทในการสนับสนุน ACMM เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการดำเนินการดังกล่าว ใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 565,840.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดภาระด้านงบประมาณแก่ประเทศไทยในระยะยาวแต่อย่างใด


A9344

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!