หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 8ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ….

 

       คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ สภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

 

สาระสำคัญของร่างระเบียบ

      1. กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหา จำนวนไม่เกิน 6 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

      2. กำหนดให้คณะกรรมการสรรหารวบรวมและจัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้านการอุดมศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ อย่างน้อยด้านละ 6 คน และให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ร่วมกันเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการอุดมศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ ตามมาตรา 6 (5) จำนวนด้านละ 2 คน โดยจะพิจารณาเลือกจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาจัดทำหรือไม่ก็ได้

     3. กำหนดให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มิใช่สถาบันอุดมศึกษา ร่วมกันเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 6 (6) จำนวน 2 คน โดยจะพิจารณาเลือกจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาจัดทำหรือไม่ก็ได้ และให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับ การแต่งตั้งเป็นกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 6 (5) จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาจัดทำ จำนวนไม่เกินด้านละ 2 คน พร้อมรายชื่อสำรองอีกไม่เกิน 4 คน

    4. กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิ จากรายชื่อซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเสนอ จำนวน ด้านละ 1 คน พร้อมรายชื่อสำรองอีกด้านละ 1 คน และจากรายชื่อซึ่งหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมเสนอ จำนวน 1 คน พร้อมรายชื่อสำรองอีก 1 คน

      5. กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคล และให้จัดทำบัญชีรายชื่อสำรอง เพื่อใช้ในกรณีที่มีกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระและให้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป

     ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 27 สิงหาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!