หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 7ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2563

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ที่ได้มีการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการของจังหวัดที่มีหน่วยรับผิดชอบอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และโครงการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงคมนาคมและกระทรวงพลังงานเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 8 (1) แห่งพระราชกำหนดฯ ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอดังนี้
         1. อนุมัติโครงการของจังหวัดภายใต้แผนงาน 3.2 จำนวน 157 โครงการ วงเงิน 884,625,068 บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลางฯ โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการตามหลักการทั้ง 8 ข้อของคณะกรรมการฯ อย่างเคร่งครัด และจัดทำหนังสือยืนยันว่าการประมาณค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ พร้อมทั้งรับความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
         2. ให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท) ดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติและโครงการติดตั้งหลักนำทางยางธรรมชาติเพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน วงเงินรวม 40,179.46 ล้านบาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
         3. ให้กระทรวงพลังงานพิจารณาทบทวนการดำเนินโครงการลดต้นทุนพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก วงเงินรวม 1,187.64 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินจากเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนงานที่ 3.1 3.2 และ 3.4) ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ นอกจากนี้ ยังมีความซ้ำซ้อนกับโครงการต่างๆ ของกระทรวงพลังงานซึ่งเป็นภารกิจปกติ อาทิ การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ดำเนินการอยู่แล้วและได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อเสนอโครงการของจังหวัดที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เห็นควรมอบหมายให้ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมข้อเสนอโครงการของจังหวัดให้กระทรวงพลังงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
         4. ให้หน่วยงานของรัฐที่จะจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ พิจารณาว่าโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินโครงการด้วยแหล่งเงินอื่นๆ อาทิ เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเงินรายได้ เงินกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้หน่วยงานพิจารณาจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรหรือใช้จ่ายจากแหล่งเงินดังกล่าวเป็นลำดับแรก
         5. ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ พิจารณาเสนอโครงการในลักษณะเป็น package ที่ครอบคลุมสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การประมง เพื่อให้การดำเนินการของสหกรณ์ดังกล่าวเป็นกลไกในการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว รวมทั้งสามารถนำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืน
         6. กำหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบของสหกรณ์สำหรับโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ ในอัตราสูงสุดร้อยละ 30 โดยให้เป็นไปตามศักยภาพของสหกรณ์แต่ละแห่ง ทั้งนี้ ในการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องจัดทำผลการวิเคราะห์สถานะการเงินของสหกรณ์ทั้งในส่วนงบดุล เงินสดคงเหลือ ข้อมูล เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สหกรณ์มีอยู่ในปัจจุบัน ความคุ้มค่าและความยั่งยืนของโครงการ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ รวมทั้งพิจารณากำหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสหกรณ์แต่ละแห่ง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ด้วย

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 4 สิงหาคม 2563
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

COREHOON

AO8124

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

Forex Exness1

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!