หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์ฯ

3261 TheParqเดอะ ปาร์ค เปิดโครงการ LIVE GREEN, LIVE WELL กระบวนจัดการขยะแบบครบวงจร

ตอกย้ำความเป็นที่สุดของอาคาร สีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

          เดอะ ปาร์ค (The PARQ) โครงการมิกซ์ยูสสีเขียวที่มุ่งพัฒนาออฟฟิศและรีเทลอัจฉริยะภายใต้แนวคิด “Life Well Balanced” ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริหารงานโดยบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อความมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานการทำงานและวิถีชีวิตแบบยั่งยืน โดยริเริ่มโครงการ LIVE GREEN, LIVE WELL ตอกย้ำความเป็นที่สุดของอาคารสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ชูแนวคิด ร่วมแยกขยะ เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างเดอะปาร์คและ ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล (TBR) รณรงค์ให้ผู้เช่าอาคารและผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมกับกระบวนการจัดการขยะครบวงจรอย่างจริงจัง ตั้งแต่การคัดแยก รวบรวม และเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป รวมถึงการเปลี่ยนแศษอาหารเหลือเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์

          นายกมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าเดอะ ปาร์ค ถูกออกแบบเป็นอาคารสีเขียวที่มีประสิทธิภาพสูง คำนึงถึงการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย และการดูแลสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน LEED รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารตามมาตรฐาน WELL ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทเฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ที่ได้ประกาศพันธสัญญาอย่างเป็นทางการ ในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิป็นศูนย์ (Net-Zero Carbon Corporation) ภายในปี .. 2593 และการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ตามหลักวิทยาศาสตร์ พร้อมลดปริมาณการใช้พลังงาน เช่นเดียวกับการบริหารจัดการขยะและแปรสภาพของเสียให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด

          ปัจจุบัน วิกฤตขยะเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกและเป็นวาระแห่งชาติที่เราทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขและดูแล จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้รวบรวมสถิติของของขยะมูลฝอยชุมชน ในปี 2562 ได้ปริมาณสูงกว่า 28.71 ล้านตัน โดยเฉพาะขยะประเภทพลาสติกมีมากถึง 2 ล้านตัน โดยร้อยละ 27 ของจำนวนขยะถูกกำจัดอย่างไม่ถูกวิธี และส่งผลเสียมากมายต่อสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ ปาร์ค ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการคัดแยกขยะมาตั้งแต่เริ่มโครงการ ล่าสุดเราได้เปิดตัวโครงการ LIVE GREEN, LIVE WELLโดยวางกลไกการจัดการขยะในอาคารอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบและจัดสรรพื้นที่ใช้งานในอาคารเพื่อรองรับการคัดแยก การติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยในการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งการรีไซเคิลหรือผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลดีทั้งในด้านการลดพื้นที่ในการเก็บขยะ ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการใช้น้ำตลอดจนสร้างสุขภาวะ สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับผู้ใช้อาคารทุกคน โดยรณรงค์ให้ผู้เช่าอาคารและร้านอาหารแยกประเภทขยะ ซึ่งเราแบ่งขยะออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ขยะเศษอาหาร ขยะทั่วไป ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องอลูมิเนียมโดยขยะดังกล่าวสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ และสามารถนำเงินไปพัฒนาด้านอื่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

          โครงการ LIVE GREEN, LIVE WELLในโครงการเดอะ ปาร์ค สานต่อจากความเชื่อที่ว่าขยะก็มีคุณค่าเกิดเป็นแนวคิดร่วมแยกขยะ เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ ต่อไปนี้

          การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการจัดการขยะอย่างยั่งยืน - โดยจัดพื้นที่เฉพาะเจาะจงให้สอดคล้องและรองรับการบริหารจัดการขยะ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ห้องขยะทั่วไป (Dust Drum Compactor) ห้องขยะอาหาร (Food Waste Composter) และห้องคัดแยกขยะ (Separate Recycle Waste) 

          เครื่องบดอัดขยะ (Dust Drum) – ช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บและขนย้ายขยะด้วยการบีบอัดในระบบปิด ดูแลทำความสะอาดได้ง่าย มีระบบควบคุมกลิ่นและป้องกันสัตว์พาหะนำโรค

          เครื่องแปลงขยะอาหารเป็นปุ๋ย  (Food Waste Composter) – นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการย่อยขยะอาหาร ให้กลายเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง มีระบบฆ่าเชื้อโรค ประหยัดพลังงาน ลดขยะเศษอาหารได้ 80-90% และได้ปุ๋ยหมักมาทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในโครงการ

          โครงเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินบริจาคสนับสนุนมูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อม – เดอะ ปาร์ค ได้ขอความร่วมมือให้ผู้เช่าและผู้ใช้บริการ ร่วมกันแยกและเพิ่มคุณค่าให้กับขยะบรรจุภัณฑ์ โดยการนำขยะ 3 ประเภทที่สามารถนำไปรีไซเคิล ได้แก่ ขวดพลาสติกใส กระป๋องอลูมิเนียม และขวดแก้ว มาเปลี่ยนเป็นยอดเงินบริจาค ที่จุดวางถังคัดแยก บริเวณ โซนรีเทลของอาคาร  ประตูทางออกฝั่ง West ชั้น 1 โดยทางโครงการเดอะ ปาร์ค จะบริจาคเพื่อสมทบทุนให้แก่มูลนิธิผืนป่าในใจเรา (Forest in Our Hearts Foundation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังเยาวชนในการอนุรักษ์ และ รักษาความยั่งยืนของพื้นที่สีเขียว พร้อมคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่า

          มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกสีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีง่ายๆ ใกล้ตัว เริ่มจากการทิ้งขยะในถังคัดแยกประเภทให้ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้เราเกิดความรู้สึกดีๆ ต่อโลก และต่อตัวเราเอง ที่สำคัญยังลดปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาวิกฤตของโลกในปัจจุบัน

 

Facebook: The PARQ www.theparq.com #ThePARQ #LifeWellBalanced #LiveGreenLiveWell

 

###

 

          โครงการ เดอะ ปาร์ค พัฒนาโดยบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริหารงานโดยบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด โครงการได้รับการรับรองมาตรฐาน Pre-WELL Certification และมุ่งสู่การเป็นอสังหาริมทรัพย์มิกซ์ยูสแห่งแรกในประเทศไทยที่การรับรองมาตรฐานทั้ง WELL และ LEED Gold v4 ซึ่งเป็นมาตรฐานล่าสุดของอาคารสีเขียวภายใต้แนวคิดแห่งความยั่งยืน

          โครงการ เดอะ ปาร์ค มีพื้นที่รวมกว่า 130,000 ตารางเมตร ด้วยมูลค่าการลงทุน 8,000 ล้านบาทประกอบด้วยเดอะ ปาร์ค เวิร์คเพลส (The PARQ Workplace)” อาคารสำนักงานอัจฉริยะเกรดเอบนพื้นที่ 60,000 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่สำนักงานต่อชั้นรูปแบบ Column-free ถึง 5,200 ตารางเมตร ซึ่งนับว่าใหญ่ที่สุดในไทย และเดอะ ปาร์ค ไลฟ์ (The PARQ Life)” พื้นที่ร้านค้าปลีกระดับพรีเมียมขนาด 12,000 ตารางเมตร ซึ่งครอบคลุมร้านอาหาร ร้านค้า ฟิตเนส สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพและความงามมากมายกว่า 60 ร้าน ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้อาคาร ผู้มาเยือน และผู้คนที่อยู่ในบริเวณโดยรอบ

          ล่าสุด เดอะ ปาร์ค ได้คว้า 6 รางวัลจากเวทีประกาศรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับแวดวงอสังหาริมทรัพย์มากมายได้แก่ รางวัล Best Office Development (Asia) และ Best Commercial Green Development (Thailand) จากเวที ประกาศผลรางวัล PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final 2020 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best Office Development Award รางวัล Best Office Green Development Award และ รางวัล Best Office Architectural Design Award จากเวทีประกาศผลรางวัล PropertyGuru Thailand Property Awards 2020 รวมทั้งรางวัล “Special Recognition Award, Green Innovation” จากงานประกาศรางวัลประจำปี Dot Property Thailand Awards 2020

 

A3261

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!