หมวดหมู่: กลต.

SET 8

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 8 มีนาคม 2564

ข้อมูลประจำวันที่ 8 มี.ค. 2564

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 55 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/03/2564 233,200 0.99 ซื้อ Link
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GUNKUL) นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/03/2564 5,130,900 2.82 ซื้อ Link
คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPW) นาย พรชัย ชุนหจินดา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/03/2564 100,000 2.52 ขาย Link
คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPW) นาย พรชัย ชุนหจินดา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/03/2564 100,000 2.62 ขาย Link
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย เว่ย จ้าว หวัง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/03/2564 400,000 2.38 ซื้อ Link
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/03/2564 2,505,400 30.03 ขาย Link
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/03/2564 3,000,000 30.70 ซื้อ Link
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นาย เอกชัย สุขุมวิทยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/03/2564 223,500 31.00 ซื้อ Link
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPF) นาย พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/03/2564 40,000 29.00 ซื้อ Link
ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFT) นาย เสนีย์ หุมสิน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/03/2564 30,000 5.25 ขาย Link
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) นาย ภิมุข สิมะโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/03/2564 500,000 2.94 ซื้อ Link
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) นาย พัลลภ เหมะทักษิณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/03/2564 5,700 6.75 ซื้อ Link
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 10,000 12.70 ซื้อ Link
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/03/2564 10,000 10,000.00 ซื้อ Link
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) นาย ภัทรพล วงศาสุทธิกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/03/2564 200,000 2.40 ซื้อ Link
โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NOBLE) นาย ธงชัย บุศราพันธ์ ผู้รายงาน ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่โอนเปลี่ยนมือได้ 04/03/2564 20,000,000 2.50 ขาย Link
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) นาง สุขวสา ภูชัชวนิชกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล) หุ้นสามัญ 04/03/2564 1,300,000 21.20 ขาย Link
พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PMTA) นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/03/2564 1,300,000 11.10 ซื้อ Link
พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PMTA) นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/03/2564 1,742,717 11.50 ซื้อ Link
เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PERM) นาย ชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 04/03/2564 2,180,010 0.74 ขาย Link
เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PERM) นาย ชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 04/03/2564 170,043 0.74 ขาย Link
เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PERM) นาย ชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 05/03/2564 455,600 0.69 ขาย Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย ทวีชัย ลิ้มเจริญ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางบุษกร พานิช) หุ้นสามัญ 05/03/2564 308,000 6.95 ขาย Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย พอล ชาลีส์ เคนนี่ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 06/03/2564 383,603 1.12 ขาย Link
โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(PR9) นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/03/2564 11,600 9.95 ขาย Link
โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IMH) นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/03/2564 224,700 2.90 ซื้อ Link
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) นางสาว ชัชชนิญา ไกรโชติชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/03/2564 2,424,400 1.94 ขาย Link
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) นาย ยุทธนา แต่ปางทอง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/03/2564 500,000 1.95 ขาย Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นาง อรลักษณ์ นาคินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/03/2564 100,000 40.00 ขาย Link
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) นาง กิติยา นีบเลอร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/03/2564 70,000 3.32 ขาย Link
สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUTHA) นาย กีฏวิทย์ เมลานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/03/2564 10,000 3.98 ซื้อ Link
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI) นาย วรเดช ทิมชาติทอง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/03/2564 1,000,000 0.88 ซื้อ Link
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ธนากร ธนวริทธิ์) หุ้นสามัญ 04/03/2564 4,000,000 3.20 ขาย Link
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/03/2564 5,500,000 3.58 ขาย Link
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ธนากร ธนวริทธิ์) หุ้นสามัญ 05/03/2564 11,000,000 3.20 ขาย Link
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) นาย ธนากร ธนวริทธิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/03/2564 4,000,000 3.20 ขาย Link
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) นาย ธนากร ธนวริทธิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/03/2564 11,000,000 3.20 ขาย Link
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) นาย ธนากร ธนวริทธิ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์) หุ้นสามัญ 05/03/2564 5,500,000 3.58 ขาย Link
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/03/2564 8,300 4.52 ซื้อ Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/03/2564 80,000 5.50 ซื้อ Link
อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย (จำกัด) มหาชน บมจ.(TCOAT) นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/03/2564 6,800 26.10 ซื้อ Link
อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย (จำกัด) มหาชน บมจ.(TCOAT) นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/03/2564 10,000 24.60 ขาย Link
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBK) นาย สุเวทย์ ธีรวชิรกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวันเพ็ญ ธีรวชิรกุล) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 05/03/2564 12,700 11.38 ขาย Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาง วรรณา ไหลเจริญวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/03/2564 3,235 7.20 ซื้อ Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นางสาว จีระนัย พรหมทอง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/03/2564 893 7.20 ซื้อ Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นางสาว แจ่มสิริ สังขรักษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/03/2564 1,303 7.20 ซื้อ Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นางสาว อารีย์ ศรีไกรรส ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/03/2564 1,399 7.20 ซื้อ Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย กฤษกร เนตรประภา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/03/2564 2,091 7.20 ซื้อ Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย ทศพร เลิศพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/03/2564 3,750 7.20 ซื้อ Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย ทศพร เลิศพันธ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส.วัชราภรณ์ เมรุทอง) หุ้นสามัญ 05/03/2564 2,944 7.20 ซื้อ Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/03/2564 3,638 7.20 ซื้อ Link
เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPVI) นาย นราธร วงศ์วิเศษ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/03/2564 100,000 4.30 ขาย Link
เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPVI) นาย นราธร วงศ์วิเศษ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/03/2564 300,000 4.59 ขาย Link
เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAAM) นาย มนูกิตติ นิตยสุทธิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/03/2564 19,600 1.51 ซื้อ Link
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPN) นาย สุรวุฒิ สุขเจริญสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (พิณ ศุภกิจจานุสันต์) หุ้นสามัญ 05/03/2564 370,000 4.72 ขาย Link

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59 

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!