หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

TRIS4ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 วงเงินไม่เกิน 3 พันล้านบาท ‘ธ.เกียรตินาคินภัทร’ ที่ระดับ ‘BBB+’ แนวโน้ม ‘Stable’

           ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ ‘A’ พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของธนาคารที่ระดับ’A’ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชุดปัจจุบันของธนาคารที่ระดับ’BBB+’ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’  ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชุดใหม่ ในวงเงินไม่เกิน 3 พันล้านบาทของธนาคารที่ระดับ ‘BBB+’ ด้วย

           อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงแหล่งรายได้ที่หลากหลายของธนาคารและการผสมผสานที่แข็งแกร่งขึ้นระหว่างธุรกิจตลาดทุนที่มีชื่อเสียงและธุรกิจธนาคารพาณิชย์ อันดับเครดิตยังคำนึงถึงสถานะเงินกองทุนที่เพียงพอและความสามารถในการทำกำไรที่ดี อย่างไรก็ตามอันดับเครดิตถูกจำกัดโดยขนาดของธนาคารพาณิชย์ที่ค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และสถานะเงินทุนที่อ่อนแอกว่าธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่

           ทริสเรทติ้ง คาดการณ์ว่าธนาคารจะรักษาสถานะเงินกองทุนที่ระดับเพียงพอ โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของของธนาคาร (CET-1) ที่ประมาณ 14.8%-15.3% ในช่วง 3 ปีข้างหน้า เงินกองทุนที่ระดับเพียงพอนี้ได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของสินเชื่อในระดับปานกลาง ความสามารถในการทำกำไรที่ดี และนโยบายการบริหารเงินกองทุนที่รอบคอบ อัตราส่วน CET-1 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 อยู่ที่ 14.6% สูงกว่า ณ สิ้นปี 2562 เล็กน้อยที่ 13.6% ณ ช่วงเวลาเดียวกัน CET-1 คิดเป็น 76.9% ของเงินกองทุนทั้งหมด ซึ่งบ่งบอกถึงคุณภาพของเงินกองทุนที่ระดับเฉลี่ย

           ในมุมมองของทริสเรทติ้ง ผลประกอบการของธนาคารน่าจะยังคงได้รับประโยชน์จากกความหลากหลายของสายธุรกิจ ธนาคารสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่เหนือกว่าคู่แข่งในปี 2563 จากการเติบโตของตลาดทุน การเติบโตของสินเชื่อในระดับสูง การประหยัดต้นทุนเงินทุน และผลตอบแทนที่ดีจากการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแหล่งรายได้ที่หลากหลายของธนาคาร ซึ่งน่าจะช่วยประคับประคองธนาคารได้ดีในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ กำไรของธนาคารในปี 2563 ลดลง 14.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ลดลงน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์ไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย (ROA) ของธนาคารลดลงเหลือ 1.52% ในปี 2563 จาก 1.94% ในปี 2562 แต่ยังคงดีกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 0.92% ในปี 2564-2566 ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้ของธนาคารจะค่อย ๆ ฟื้นตัวจากการเติบโตของสินเชื่อในระดับปานกลาง การลดลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss) และการประหยัดต้นทุนเงินทุนอย่างต่อเนื่อง

           ทริสเรทติ้ง คาดว่า คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารจะปรับตัวอ่อนแอลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยสินเชื่อด้อยคุณภาพจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับที่สามารถจัดการได้ภายหลังจากมาตรการบรรเทาหนี้สิ้นสุดลง คล้ายกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม ณ สิ้นปี 2563 อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (ไม่รวมเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง) ลดลงเหลือ 2.9% จาก 4.0% ณ สิ้นปี 2562 สาเหตุหลักมาจากการยกเว้นกฎเกณฑ์การจัดชั้นหนี้ตามประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และการบริหารคุณภาพสินทรัพย์เชิงรุกของธนาคาร ในขณะเดียวกันอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็น 170.7% จาก 110.8% ณ สิ้นปี 2562 ทริสเรทติ้งคาดการณ์อัตราสัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (ไม่รวมเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง) ของธนาคารจะอยู่ที่ประมาณ 3.0-3.8% ในช่วง 3 ปีข้างหน้า และคาดว่าธนาคารจะยังคงตั้งสำรองอย่างรอบคอบที่ระดับสูงในปี 2564 เนื่องจากสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ท้าทาย

           สถานะเงินทุนของธนาคารยังคงอ่อนแอกว่าของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นกับสถานะเงินทุนของธนาคารจากการที่ธนาคารมีความก้าวหน้าที่ดีในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนเงินทุนให้มีสัดส่วนเงินฝากมากขึ้น ณ สิ้นปี 2563 อัตราส่วนเงินฝากของลูกค้าต่อแหล่งเงินทุนรวมของธนาคารปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 79.4% ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สัดส่วนของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ (Current Account and Savings Account – CASA) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสู่ระดับ 52.5% จาก 37.5% ณ สิ้นปี 2562 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในธนาคารขนาดเล็กด้วยกัน การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2563 นั้นสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของธนาคารในการเพิ่มบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ จากการเปิดตัวบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนที่ให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจำ (KK Phatra Smart Settlement - KKPSS) สำหรับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง ผลิตภัณฑ์เงินฝาก CASA สำหรับองค์กรและบริการบริหารเงินสดให้แก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจ

          

อันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ Basel III

           อันดับเครดิต ‘BBB+’ สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชุดใหม่ของธนาคารเกียรตินาคินภัทรสะท้อนความเสี่ยงในการด้อยสิทธิและเงื่อนไขการรองรับผลขาดทุนเมื่อธนาคารมีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ตราสารดังกล่าวสามารถตัดเป็นหนี้สูญได้ในกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลพิจารณาเห็นว่าธนาคารมีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ และจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคารภายใต้เงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ ตราสารดังกล่าวมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Basel III  และสามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้ ตามเกณฑ์ของ ธปท.

           ทั้งนี้ ตราสารประเภทนี้มีลักษณะด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่สามารถเลื่อนการชำระดอกเบี้ย และไม่สามารถแปลงสภาพได้ ธนาคารสามารถไถ่ถอนตราสารคืนทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดได้อย่างน้อยภายหลังระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่ออกตราสารและได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. แล้ว โดยผู้ถือตราสารประเภทนี้มีสิทธิที่ด้อยกว่าผู้ฝากเงินและผู้ถือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของธนาคาร ทั้งนี้ ดังกล่าว

แนวโน้มอันดับเครดิต

           แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ สะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าธนาคารเกียรตินาคินภัทรจะยังคงเพิ่มความแข็งแกร่งของเงินกองทุน รวมทั้งคุณภาพสินทรัพย์และได้รับผลประโยชน์จากการผสานพลังกับธุรกิจตลาดทุนและธุรกิจบริหารความมั่งคั่งของธนาคารให้มากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่ผลการดำเนินงานทางการเงินที่ดียิ่งขึ้น

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

           การปรับเพิ่มอันดับเครดิตจะขึ้นอยู่กับความสามารถของธนาคารเกียรตินาคินภัทรในการขยายธุรกิจธนาคารพาณิชย์และ/หรือเพิ่มความสามารถในการระดมเงินจากแหล่งเงินทุนที่มีความมั่นคงได้ อันดับเครดิตอาจปรับลดลงหากเงินกองทุน รวมไปถึงคุณภาพสินทรัพย์ หรือสภาพคล่องของธนาคารอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ หากความสามารถในการทำกำไรของธนาคารลดลงอย่างมีนัยสำคัญอันเนื่องมาจากการมีคุณภาพสินทรัพย์ที่เสื่อมถอยลง หรือมีรายการขาดทุนขนาดใหญ่ที่ไม่ได้คาดหมายจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนก็อาจส่งผลให้มีการปรับลดอันดับเครดิตลงได้เช่นกัน

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- Banks Rating Methodology, 3 มีนาคม 2563

  • วิธีการจัดอันดับเครดิตตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2, 30 เมษายน 2557

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP)     

อันดับเครดิตองค์กร:

A

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

KK218A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564

A

KKP30NA: หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2573

BBB+

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ Basel III วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ไถ่ถอนภายใน 10 ปี

BBB+

แนวโน้มอันดับเครดิต:

Stable

 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com 

ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

           © บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง

           ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

 

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!