หมวดหมู่: พาณิชย์

1a BCกีรติ รัชโน

คต. รับรางวัลองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ตอกย้ำความเชื่อมั่น เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

     กรมการค้าต่างประเทศได้รับรางวัล องค์กรส่งเสริมคุณธรรม การันตีความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ ในด้านความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ นับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของไทยอย่างยั่งยืน

      นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศโดยสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ได้รับรางวัล องค์กรส่งเสริมคุณธรรม จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลในการใช้คุณธรรมนำการพัฒนา และเชื่อมั่นว่าประชาชนจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม

     รางวัลองค์กรส่งเสริมคุณธรรมเกิดขึ้นจากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพาณิชย์จึงได้ดำเนินโครงการ สำนักงานพาณิชย์คุณธรรม เพื่อชูเป้าหมายหลักในการเป็นองค์กรที่มีคุณภาพควบคู่กับมีคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่เน้นย้ำในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการโดยต้องเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

    นายกีรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการสำนักงานพาณิชย์คุณธรรมได้แบ่งระดับของหน่วยงานออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) สำนักงานพาณิชย์คุณธรรมต้นแบบ 2) สำนักงานพาณิชย์คุณธรรม และ 3) สำนักงานพาณิชย์ส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศโดยสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ได้ดำเนินการครบแล้วทั้ง 3 ระดับ ทั้งในด้านการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรมประจำใจเพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพ เช่น การจัดโครงการ CSR พัฒนาคุณธรรม และการยกย่องเชิดชูเจ้าหน้าที่ที่เป็นบุคคลต้นแบบภายใต้การให้บริการดุจญาติมิตร เป็นต้น รวมทั้งการผลักดันให้มีคุณธรรมต่อสังคม เช่น การรณรงค์การจัดการขยะ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในกรมฯ เป็นต้น

    ในแต่ละปีกรมการค้าต่างประเทศให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้ากว่าล้านฉบับ โดยมีผู้ประกอบการเข้ารับบริการหลายหมื่นราย กรมฯ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการอำนวยความสะดวกและยกระดับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม รวมทั้งมุ่งมั่นเดินหน้าตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศภายใต้หลัก “คุณธรรมนำการพัฒนา” ควบคู่กับการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาพัฒนาระบบให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเพื่อจะช่วยลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้กรมการค้าต่างประเทศเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยคุณธรรมและเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศอย่างยั่งยืน

     ผู้ประกอบการสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 4830 และ 0 2547 4838 หรือ เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th และสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!