หมวดหมู่: กลต.

SET 1

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 5 มีนาคม 2564

ข้อมูลประจำวันที่ 5 มี.ค. 2564

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 29 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(KEX) นาย เกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/03/2564 280,000 54.38 ขาย Link
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย เว่ย จ้าว หวัง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/03/2564 100,000 2.36 ซื้อ Link
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/03/2564 3,000,000 29.76 ซื้อ Link
ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFT) นาย สุภเดช ธนากรฐิติคุณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/03/2564 40,000 5.20 ขาย Link
ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZMICO) หม่อมหลวง ทองมกุฎ ทองใหญ่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 1,000,000 3.11 ขาย Link
ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZMICO) หม่อมหลวง ทองมกุฎ ทองใหญ่ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 02/03/2564 500,000 1.81 ขาย Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE) นาง ประพีร์ บุรี ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 04/03/2564 14,300 9.20 ซื้อ Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ .(FTREIT) นาย ตรีขวัญ บุนนาค คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อาทิวรรณ บุนนาค) หน่วยทรัสต์ 03/03/2564 50,000 11.60 ขาย Link
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 174,700 5.05 ซื้อ Link
ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMW) นาย ฮิโรคาซึ ซูรูฮารา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/03/2564 6,900 33.00 ซื้อ Link
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) นาย สมโภชน์ อาหุนัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/03/2564 3,100,000 64.00 ขาย Link
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) นาย สมโภชน์ อาหุนัย นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (โซตัส แอนด์ เฟท 1 จำกัด) หุ้นสามัญ 04/03/2564 3,100,000 64.00 ซื้อ Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย ทวีชัย ลิ้มเจริญ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางบุษกร พานิช) หุ้นสามัญ 04/03/2564 140,000 6.95 ขาย Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย อานิล ธาดานี่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/03/2564 4,000,000 30.38 ขาย Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย อานิล ธาดานี่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/03/2564 1,897,300 30.50 ขาย Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย อานิล ธาดานี่ ผู้รายงาน ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ 04/03/2564 1,000,000 30.25 ขาย Link
โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IMH) นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/03/2564 700,000 3.02 ซื้อ Link
ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAWAD) นาย ประยงค์ แสนนวล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/03/2564 200,000 70.75 ขาย Link
ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAWAD) นาย ประยงค์ แสนนวล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 04/03/2564 20,000 16.20 ขาย Link
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX) นาย สมโภชน์ วัลยะเสวี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/03/2564 270,000 5.49 ซื้อ Link
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) นาย รัช ทองวานิช คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรวรรณ ทองวานิช) หุ้นสามัญ 01/03/2564 100,000 1.40 ซื้อ Link
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM) นางสาว กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/03/2564 520,000 14.45 ขาย Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/03/2564 100,000 5.50 ซื้อ Link
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายชาญชัย ตั้งสัจจะพจน์) หุ้นสามัญ 04/03/2564 120,000 5.71 ขาย Link
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) นาย เฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 03/03/2564 40,000 4.20 ขาย Link
เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPVI) นาย นราธร วงศ์วิเศษ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/03/2564 200,000 4.07 ขาย Link
เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPVI) นาย นราธร วงศ์วิเศษ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 300,000 4.20 ขาย Link
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) นาย หวัง วนาไพรสณฑ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรุณพร วนาไพรสณฑ์) หุ้นสามัญ 04/03/2564 599,000 1.82 ขาย Link
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) นาย เหว่ย-ไค หวัง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/03/2564 100,000 1.81 ขาย Link

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!