หมวดหมู่: เกษตร

1aaa1Aการยาง

ขับเคลื่อนโครงการเมืองยางพารา และความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยาง ครั้งที่ 1’

    การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)นำโดย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเมืองยางพาราและความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยาง ครั้งที่ 1’ (The 1st Project Implementation Team (PIT) IMT-GT Rubber Cities & Industry Cooperation Meeting) ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) การประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วยตัวแทนสมาชิกจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศไทย ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักการเกษตรต่างประเทศ สมาคมยางพาราไทย และสถาบันวิจัยนวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลังสงขลานครินทร์

     ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ กระทรวงการค้า กระทรวงเกษตร และกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้เข้าประชุมจากประเทศมาเลเซีย ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรมการเพาะปลูกและสินค้าโภคภัณฑ์ กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมนานาชาติ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นการประชุมครั้งนี้ เป็นการหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านยางพาราระหว่าง 3 ประเทศ

    โดย กยท. เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบคณะการค้าและการลงทุนฝ่ายไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเมืองยางพารา หรือ Rubber city ของทั้ง 3ประเทศ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบาย งานวิจัย นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ยางพาราใหม่ๆ รวมไปถึงการสนับสนุนการค้าสินค้ายางพาราบริเวณชายแดนของทั้ง3 ประเทศ ช่วยส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานและความต้องการใช้ยางพาราให้เพิ่มสูงขึ้น มุ่งหวังพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านยางพาราของ 3 ประเทศ เพื่อให้การค้าของ 3 ประเทศ ราบรื่นมากยิ่งขึ้น

     ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ลงความเห็นให้ทางประเทศมาเลเซีย โดย Mr. Hasri A Hasan, Chief Operation officer, Northern Corridor Implementation Authority (NCIA) เป็นประธานโครงการเมืองยางพารา และความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยาง ในระยะวาระ 5 ปี และทบทวนการดำเนินการของคณะทำงานในปี 2566 รวมถึงการสลับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในครั้งต่อๆ ไป และมีการหารือในประเด็นวัตถุประสงค์ของคณะทำงาน เช่น บทบาทหน้าที่ ขอบเขตการดำเนินงาน ตลอดจนกรอบระยะเวลาของคณะทำงานชุดนี้ด้วย 

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!