หมวดหมู่: กลต.

1aaa1Asec26

ก.ล.ต.ร่วมมือกับ สวส. และอีก 16 หน่วยงานรัฐ-เอกชน ขับเคลื่อน 'วิสาหกิจเพื่อสังคม' แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

     สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เรื่อง'การส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม' กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอีก 16 แห่ง เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) ให้เกิดความยั่งยืน ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

      นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลการระดมทุนในตลาดทุนไทย เล็งเห็นความสำคัญในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจเพื่อสังคม และตระหนักดีว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมมีความต้องการระดมทุนจากบุคคลในชุมชนหรือประชาชน ที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการที่มุ่งหวังแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป โดยในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ก.ล.ต. จะดำเนินการด้านการให้คำปรึกษา และส่งเสริมให้วิสาหกิจเพื่อสังคมที่อยู่ในรูปแบบของบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน รวมทั้งสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สำหรับการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม* และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม** ร่วมกัน ในปัจจุบันมีวิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนสำเร็จแล้วทั้งสิ้น 3 ราย มูลค่าการระดมทุนรวม 130 ล้านบาท”

     ทั้งนี้ MoU ดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง สวส. และหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมอีก 17 หน่วยงาน ได้แก่ (1) ก.ล.ต. (2) กระทรวงพาณิชย์ (3) กระทรวงมหาดไทย (4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (5) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (7) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (8) ธนาคารออมสิน (9) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (10) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (11) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (12) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (13) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (14) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน (องค์การมหาชน) (15) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (16) สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และ (17) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการดำเนินการของวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

     นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เรื่อง 'การส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม' ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ ก.ล.ต. โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ พร้อมด้วยนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ และนางสาวจอมขวัญ คงสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ให้การต้อนรับ     

หมายเหตุ :

* วิสาหกิจเพื่อสังคม หมายถึง บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายสินค้า หรือการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ และได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562

** กลุ่มกิจการเพื่อสังคม หมายถึง บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายสินค้า หรือการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ และได้รับการจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!