หมวดหมู่: บลจ.

7073 TMBAMTMBAM Eastspring มุ่งเดินหน้าจ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากการปิดกองทุน

          • จ่ายเงินคืนแล้ว 6 - 8 ครั้ง คิดเป็น 34 - 55% ในระยะเวลา 3 เดือน
          • เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน ได้รับอนุญาตที่จะขยายกรอบระยะเวลาในการชำระบัญชีอีก 90 วัน

 

          TMBAM Eastspring ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการชำระบัญชีและจ่ายเงินคืน ภายหลังจากปิดกองทุนตราสารหนี้ทั้งสี่กองทุนไปในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

          TMBAM Eastspring ได้จ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้วกว่า 68,000 ล้านบาท คิดเป็น 34 – 55% ของสินทรัพย์ในแต่ละกองทุน และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคนอย่างดีที่สุด บริษัทได้ดำเนินการขออนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการขยายระยะเวลาชำระบัญชีอีก 90 วัน เพื่อให้มั่นใจว่าการขายทรัพย์สินเป็นไปอย่างเรียบร้อยและรักษามูลค่าให้กับผู้ลงทุนอีกด้วย

          คุณบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด กล่าวว่า “TMBAM Eastspring ยกเลิกกองทุนตราสารหนี้ทั้งสี่กอง ท่ามกลางความผันผวนของสภาพตลาดที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ราคาซื้อขายเกิดส่วนต่างอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน รวมถึงการไถ่ถอนกองทุนที่สูงผิดปกติ”

          “ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เราได้เห็นการไหลออกของเงินในตลาดตราสารหนี้เกิดใหม่มากเป็นประวัติการณ์ ซึ่งคิดเป็นกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่อยู่ภายใต้การจัดการ (AUM) ทั่วโลก รวมถึงราคาตราสารหนี้เอกชนปรับตัวลดลงอย่างมาก นับเป็นความผันผวนรุนแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้เราต้องทำการตัดสินใจระงับคำสั่งธุรกรรมและยกเลิกกองทุนตราสารหนี้ทั้งสี่กองทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน ก่อนที่ราคาซื้อขายจะปรับลงไปมาก”

          “เราขอยืนยันอีกครั้งว่า สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้กองทุนตราสารหนี้ทั้งหมดนั้นไม่มีการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด และสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุนมีคุณภาพอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grades) การตัดสินใจที่เกิดขึ้นนั้น เพื่อให้การขายสินทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดเพื่อผู้ถือหน่วยลงทุน”
 คุณบุญชัยกล่าว

          คุณบุญชัยยืนยันว่า “ตั้งแต่วันทำการซื้อขายสุดท้ายของกองทุนจนถึงปัจจุบัน TMBAM Eastspring สามารถรักษามูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในวันทำการสุดท้ายให้ได้ใกล้เคียงกับมูลค่าเดิม เรามั่นใจว่าการตัดสินใจยกเลิกกองทุนเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าและผู้ถือหน่วยลงทุนของเรา” คุณบุญชัยกล่าวเพิ่มเติม

          มูลค่าที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์ของกองทุนทั้งสี่ที่ผ่านมาสูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่ถือครองในวันทำการซื้อขายสุดท้ายเฉลี่ยประมาณ 0.90% โดย ณ วันที่ 26 มิถุนายน มูลค่า NAV ประมาณการของสินทรัพย์ที่เหลือรวมกับยอดที่ได้ชำระคืนของสามกองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส ธนไพศาล และธนไพบูลย์ ยังคงสูงกว่ามูลค่า NAV ในวันทำการซื้อขายสุดท้าย ในขณะที่มูลค่า NAV ประมาณการรวมกับจำนวนที่ชำระคืนของกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน นั้นมีมูลค่าลดลงเล็กน้อยประมาณ 0.5%

          “โดยรวมแล้ว ราคาของตลาดตราสารหนี้มีการปรับตัวดีขึ้นกว่าราคา ณ วันยกเลิกกองทุน ทำให้ผู้จัดการกองทุนสามารถทยอยขายตราสารในพอร์ตออกไปในราคาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม สภาพตลาด ณ ปัจจุบันยังคงไม่คืนสู่สภาวะปกติ 100% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19ดังนั้น การเร่งขายสินทรัพย์ของทั้งสี่กองทุนซึ่งปัจจุบันยังเหลือรวมกันเกินกว่า 80,000 ล้านบาท โดยไม่สอดคล้องกับจังหวะและสภาพคล่องที่มีอยู่ในตลาด จะทำให้มูลค่าเงินที่จะจ่ายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงอย่างมาก ซึ่งแน่นอนว่าจะไม่ส่งผลดีต่อผู้ถือหน่วยลงทุน” คุณบุญชัยกล่าว

          ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการขายสินทรัพย์ให้ได้ในราคาที่เหมาะสมต่อไป TMBAM Eastspring จึงได้ขอยืดกรอบระยะเวลาการจ่ายเงินคืนออกไปอีก 90 วัน โดยได้รับการอนุมัติแล้วจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จากเดิมครบกำหนดวันชำระบัญชีในวันที่ 9 ก.ค. 2563 เป็นวันที่ 7 ต.ค. 2563 ซึ่งตั้งแต่การยกเลิกคำสั่งซื้อขาย จนตลอดระยะเวลาการชำระบัญชีนั้นทาง TMBAM Eastspring จะไม่มีการคิดค่าบริหารจัดการกองทุน (Management Fee)

          ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อกองทุนอื่นภายใต้การบริหารจัดการของ TMBAM Eastspring

          ท่ามกลางสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนสูง TMBAM Eastspring ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสภาวะตลาด กองทุนภายใต้การบริหารจัดการ และแนวทางการลงทุนเพื่อผู้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

          หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการเสริมสภาพคล่อง สามารถใช้บริการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำกับธนาคารทีเอ็มบีโดยใช้หน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยจะครอบคลุมถึงช่วงเวลาในการขยายระยะเวลาชำระบัญชีออกไปทั้งหมด

          ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ตลอดทุกวัน 24 ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ได้ที่ เว็บไซต์ (https://www.tmbameastspring.com) LINE Official Account ยูทูป หรือแอปพลิเคชัน TMBAM Fundlink Online รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Center) โทร 1725 ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 20.00 น. วันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 - 17.00 น.


AO7073

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!