หมวดหมู่: CSR

10775 UNDPโครงการไบโอฟิน ยูเอ็นดีพี ประเทศไทยจับมือ .กรุงไทย

เปิดตัวโครงการ Koh Tao, Better Together ระดมทุนช่วยชาวเรือเกาะเต่า

          โครงการไบโอฟิน ยูเอ็นดีพี ประเทศไทย ร่วมกับธนาคารกรุงไทยเปิดตัวโครงการ Koh Tao, Better Together ตั้งเป้าระดมทุน 1.944 ล้านบาท ช่วยคนขับเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กบนเกาะเต่า ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ด้วยการจ้างงานระยะสั้น ทำความสะอาดชายหาด และเก็บขยะในท้องทะเล ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล

          โครงการการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ (BIOFIN) ภายใต้การบริหารจัดการของ ยูเอ็นดีพี ประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยและมูลนิธิรักษ์ไทยดำเนินโครงการ “Koh Tao, Better Together” ขึ้น เพื่อระดมทุนช่วยเหลือคนขับเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กที่เป็นกลุ่มเปราะบาง โดยดำเนินการร่วมกับเทศบาลท้องถิ่นตำบลเกาะเต่า ด้วยการมอบโอกาสการจ้างงานระยะสั้น ให้กลุ่มคน จำนวน 200 คน ดูแลรักษาความสะอาดชายหาด และลดปัญหาขยะทะเลบริเวณเกาะเต่า เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 - วันที่ 31 มกราคม 2564 

 

10775 UNDP2

 

          นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย หรือ ยูเอ็นดีพี ประเทศไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวบนเกาะเต่า .สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากรายได้ของชุมชนส่วนใหญ่หมุนเวียนอยู่ในภาคการท่องเที่ยว ยูเอ็นดีพี ประเทศไทย เล็งเห็นความเดือดร้อนของชาวชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มคนขับเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากขาดรายได้หลักที่จะนำไปดูแลตนเองและครอบครัว โดยปัจจุบันพบว่าคนกลุ่มนี้มีอัตราการว่างงานสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์

          นอกจากนี้การเปิดตัวโครงการนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเล ลดปริมาณขยะบนเกาะและในทะเลบริเวณเกาะเต่า อีกทั้งยังช่วยสร้างสมดุลในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และระบบนิเวศทางทะเลให้อยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืน ซึ่งผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้จากโครงการระดมทุนนี้คือ การสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นตามหลัก 5 เสาสอดคล้องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การสร้างคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มคนขับเรือและครอบครัว การสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 

10775 UNDP5

 

          นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ภารกิจสำคัญของธนาคารกรุงไทย คือ การร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่กับการสร้างการเติบโตของธุรกิจเพื่อก้าวสู่ Digital Banking เต็มรูปแบบ ที่สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุค Technology Disruption บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ธนาคารมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการ Koh Tao, Better Together โดยเป็นการระดมทุนผ่าน QR Code ครั้งแรกของ UNDP ประเทศไทย ผ่านกรุงไทย e-Donation ซึ่งข้อมูลการบริจาคจะถูกส่งเข้าระบบลดหย่อนภาษีของกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ยังได้สนับสนุน โครงการในฐานะผู้บริจาคเริ่มต้น 30 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้โครงการสามารถขับเคลื่อนและช่วยเหลือประชาชนได้ อย่างแท้จริง

          นอกจากนี้ในด้านสังคม ธนาคารได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือลูกค้า ผู้ประกอบการในเกาะเต่าด้วยการสนับสนุนสินเชื่อผ่านมาตรการต่างๆ อย่างเต็มที่ และได้เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ ด้านสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้คนในชุมชนทำความสะอาดและเก็บขยะ เพื่อนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มโดยทำอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ และระดมทุนบนหลักธรรมาภิบาลที่สามารถตรวจสอบได้” 

          ด้านนายไชยันต์ ธุระสกุล นายกเทศมนตรีเกาะเต่า เปิดเผยว่า เกาะเต่าได้ชื่อว่าเป็นแหล่งดำน้ำอันดับต้นๆ ของโลก ทำให้แต่ละปี มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมธรรมชาติใต้ท้องทะเลที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ของเกาะเต่า ไม่น้อยกว่า 500,000 คน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้การท่องเที่ยวบนเกาะเต่าได้รับผลกระทบ ชาวบ้านขาดรายได้ แต่สิ่งเกิดขึ้นคือ ธรรมชาติใต้ท้องทะเลได้ฟื้นตัว กลับมาสวยงามอีกครั้ง

          ขอบคุณยูเอ็นดีพี ประเทศไทย ที่ให้ความช่วยเหลือชาวเกาะเต่ามาโดยตลอด ผ่านการนำร่องกลไกการเงินเพื่อดูแลความหลากหลายทางชีวภาพบนเกาะเต่า ตั้งแต่ปี 2561 และล่าสุดโครงการระดมทุน Koh Tao, Better Together จะช่วยชุมชนพ้นวิกฤติแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้สิ่งแวดล้อมบนเกาะเต่าสะอาดสวยงามและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งนายกเทศมนตรีเกาะเต่ากล่าว

 

10775 UNDP3

 

          โครงการ Koh Tao, Better Together ถือเป็นโครงการนำร่องด้านการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพในช่วงวิกฤตโควิด-19 ตามแนวนโยบายของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย หรือ ยูเอ็นดีพี ประเทศไทย ต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับท้องถิ่น ซึ่งจะยกระดับให้เกาะเต่าเป็นกรณีศึกษาทั้งทางด้านการพัฒนาประชากร และคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ

          ผู้สนใจสามารถสมทบทุน ผ่านกรุงไทย e-Donation มูลนิธิรักษ์ไทย UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า หรือ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทยเลขที่ 034-1-81121-1 ชื่อบัญชี มูลนิธิรักษ์ไทย

 

A10775

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!