หมวดหมู่: บลจ.

8040 KTAM

KTAM เสนอขายกองทุนควบประกัน
 คัดสรรแผนสุขภาพให้นักลงทุน
          
นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทจะทำการเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ของกองทุนเปิดกรุงไทย ยกกำลังสุข(ภาพ) หรือ Krung Thai Happy Health (KTHH) ในวันที่ 3-18 สิงหาคม 2563 นี้ ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนใน หรือ มีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ อาทิ หน่วย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ และ/หรือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ Active Management โดยนอกจากการเพิ่มโอกาสด้านการลงทุนแล้ว ผู้ลงทุนยังได้สิทธิความคุ้มครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มตามเงื่อนไขที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนกำหนดอีกด้วย โดยกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าเงินลงทุนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนกำหนด ซึ่งผู้ถือหน่วยจะได้รับความคุ้มครองนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรือ นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติการรับประกันภัย และสิ้นสุดความคุ้มครองในกรณีใดกรณีหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน และเนื่องจากกองทุนนี้ให้การคุ้มครองในเรื่องประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ดังนั้นผู้ลงทุนจะต้องมีคุณสมบัติเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีอายุระหว่าง 15-65 ปีบริบูรณ์ และเป็นบุคคลที่บริษัทประกันถือว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด แต่หากนักลงทุนท่านใดมีโรคเรื้อรังที่เป็นมาก่อนการทำประกัน กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองโรคดังกล่าว

          นางชวินดา กล่าวเสริมว่า KTAM พยายามสรรหาทางเลือกในสินทรัพย์ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนในปัจจุบันท่ามกลางวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และพบว่ากองทุนที่สามารถให้สิทธิพิเศษการคุ้มครองในเรื่องประกันสุขภาพและอุบัติเหตุนั้น ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจควบคู่ไปพร้อมๆ กับโอกาสการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะปานกลางถึงระยะยาว หรือ ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป เน้นโอกาสการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือโอกาสรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ โดยสามารถปรับระดับความคุ้มครองประกันสุขภาพตามมูลค่าเงินลงลงทุนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามที่ต้องการตามเงื่อนไขที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนกำหนดไว้ ซึ่งถือว่าป็นกองทุนที่คัดมาอย่างดี จบครบในกองเดียว โดยมูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก คือ 50,000 บาท และสามารถซื้อได้ 1,000 บาท ในครั้งถัดไป

          สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th หรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมที่ให้สิทธิประโยชน์ของประกันสุขภาพและอุบัติเหตุและเงื่อนไขกรมธรรม์เพิ่มเติมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนมีปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง และความเสี่ยงจากราคาผันผวนของราคาหลักทรัพย์ เป็นต้น และกองทุนนี้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนCOREHOON

AO8040

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

Forex Exness1

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!