หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 6ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร 'บ. เอส 11 กรุ๊ป' ที่ 'BBB-' แนวโน้ม 'Stable'

       ทริสเรทติ้ง ยืนยันอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ 'BBB-' ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต 'Stable' หรือ ‘คงที่’ โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงฐานทุนที่แข็งแกร่งของบริษัท ตลอดจนสถานะทางการตลาดในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และความสามารถในการทำกำไรที่ค่อนข้างแข็งแกร่งของบริษัท

       บริษัทมีข้อจำกัดสำคัญที่มีผลต่ออันดับเครดิตซึ่งประกอบด้วยหนี้เสียที่อยู่ในระดับสูงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงภาระหนี้ระยะสั้นที่มีจำนวนมาก นอกจากนี้ อันดับเครดิตของบริษัทยังมีปัจจัยด้านลบที่เกิดจากการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ซึ่งอาจทำให้การปรับเพิ่มของอัตราผลตอบแทนจากดอกเบี้ยรับเป็นไปได้อย่างจำกัด ในขณะที่สถานะเครดิตที่มีความเสี่ยงสูงของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทนั้นยังบ่งบอกถึงความสามารถในการชำระหนี้ที่มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจอีกด้วย

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

ฐานทุนที่แข็งแกร่ง

      ฐานทุนที่แข็งแกร่งถือว่าเป็นปัจจัยบวกต่ออันดับเครดิตของบริษัท ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีการเติบโตของสินเชื่อรวมที่เข้มแข็งอย่างสม่ำเสมอในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา แต่บริษัทก็สามารถคงฐานทุนให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเอาไว้ได้จากการสะสมผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 บริษัทมีอัตราส่วนเงินทุนที่ปรับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 20.6% โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ในระดับต่ำกว่า 2 เท่าในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมาและอยู่ในระดับ 1.58 เท่า ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะสามารถรักษาฐานทุนที่แข็งแกร่งและภาระหนี้ให้อยู่ในระดับต่ำไว้ได้ แต่หากบริษัทมีการขยายสินเชื่อในปริมาณที่มากเกินไปจนทำให้ฐานทุนอ่อนแอลงและภาระหนี้เพิ่มสูงขึ้นก็อาจทำให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อสถานะเครดิตของบริษัทได้

การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้แข็งแกร่ง

     ความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งของบริษัทเป็นผลมาจากความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ดีนั้นมาจากการบริหารและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าซึ่งทริสเรทติ้งเชื่อว่ามีความยั่งยืน ตัวอย่างเช่น ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีสินเชื่อรวมต่อจำนวนพนักงานคิดเป็น 12.8 ล้านบาทต่อคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 12.6 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 โดยสัดส่วนนี้เป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่สูงน่าจะช่วยให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพื่อใช้รองรับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) และแรงกดดันต่ออัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยรับที่ลดลงจากการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้รวมของบริษัทอยู่ที่ระดับ 30.8% ซึ่งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่มากกว่า 50%

         ทริสเรทติ้ง คาดว่าบริษัทจะยังคงความสามารถในการทำกำไรในระดับที่เป็นที่น่าพอใจได้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 บริษัทมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยอยู่ที่ 8.4% เพิ่มขึ้นจาก 8.1% ในปี 2561 ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะมีความสามารถในการทำกำไรลดลงในปี 2563 โดยประมาณการอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยจะลดลงไปอยู่ที่ระดับ 4.6% ซึ่งเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยคาดว่าจะอยู่ในระดับมากกว่า 7% ในปี 2564-2565 อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยของบริษัทยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารรายอื่นๆ ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทริสเรทติ้ง

สภาพคล่องอยู่ในระดับที่จัดการได้แม้จะมีภาระหนี้ระยะสั้นอยู่ในระดับสูง

      ในมุมมองของทริสเรทติ้ง ปัจจัยด้านเครดิตที่น่ากังวลสำหรับบริษัทคือสัดส่วนภาระหนี้ระยะสั้นที่อยู่ในระดับสูง โดยแม้ว่าภาระหนี้จะมีระดับที่ลดลง แต่ก็ยังถือว่าสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งโดยตรง ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้น อยู่ที่ระดับ 65.6% ของเงินกู้ยืมรวม ลดลงจากระดับ 71.4% ในปี 2561 จากสัดส่วนเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ระดับ 65.6% นั้นคิดเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปีอยู่ในสัดส่วน 46.4% และเงินกู้ยืมระยะสั้น 19.3% เงินกู้ยืมระยะสั้นที่ลดลงนั้นเป็นผลมาจากนโยบายของผู้บริหารของบริษัทที่ต้องการให้สัดส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจนถึงระดับ 50% ของเงินกู้ยืมรวมหรือมากกว่า

       แม้ว่าบริษัทจะมีหนี้ระยะสั้นอยู่ในระดับสูง แต่ทริสเรทติ้งก็มองว่าบริษัทจะยังคงมีความสามารถในการบริหารจัดการสภาพคล่องได้จากการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงิน และการมีวงเงินสินเชื่อที่มากพอจะช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องลงไปได้ ณ เดือนมีนาคม 2563 บริษัทมีส่วนต่างทางด้านระยะเวลาระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินภายในระยะเวลา 1 ปีที่เป็นบวก โดยบริษัทประมาณการว่ากระแสเงินที่จะได้รับจากการชำระคืนจากลูกหนี้ในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้าจะอยู่ที่ประมาณ 5.4 พันล้านบาท ในขณะที่ภาระการชำระคืนหนี้ของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 2.8 พันล้านบาท ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารที่สามารถเบิกใช้ได้ประมาณ 2.4 พันล้านบาทซึ่งจะเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทได้

ความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพสินทรัพย์ที่ยังคงอ่อนแอ

       คุณภาพสินทรัพย์ที่ค่อนข้างอ่อนแอของบริษัทยังคงเป็นข้อจำกัดสำคัญต่ออันดับเครดิตจากการที่คุณภาพสินทรัพย์ยังคงปรับตัวแย่ลงอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 2562 อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (สินเชื่อที่ค้างชำระตั้งแต่ 4 งวดขึ้นไป) ของบริษัทปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 10.26% จาก 10.96% ณ สิ้นปี 2561 โดยถ้ารวมหนี้สูญตัดบัญชีด้วยแล้ว อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทจะอยู่ที่ระดับ 17.9% ณ สิ้นปี 2562 ซึ่งลดลงจากระดับ 18.2% ณ สิ้นปี 2561 อย่างไรก็ตาม การก่อตัวของหนี้เสียต่อสินเชื่อรวมยังมีปริมาณที่สูงขึ้นโดย เฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ที่เพิ่มขึ้นเป็น 9.01% จาก 7.69% ในปี 2562 และ 7.57% ในปี 2561

       ทริสเรทติ้ง คาดว่าคุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทจะยังคงอ่อนแอต่อไปในปี 2563 จากภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงจากผลของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยที่ความล่าช้าในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอาจส่งผลกดดันต่อการขยายสินเชื่อของบริษัทและยิ่งซ้ำเติมให้คุณภาพสินทรัพย์อ่อนแอลงยิ่งขึ้นในปี 2563 และปี 2564 อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งคาดว่าโครงสร้างค่าใช้จ่ายที่ต่ำและฐานทุนที่ค่อนข้างแข็งแรงจะยังคงช่วยสนับสนุนความสามารถในการทำกำไรและสถานะเครดิตของบริษัทให้ผ่านช่วงที่ท้าทายไปได้

        บริษัทยังคงตั้งสำรองให้อยู่ในระดับที่สูงเพียงพอเพื่อชดเชยกับคุณภาพสินทรัพย์ที่อ่อนแอ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 บริษัทมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ระดับ 121.1% ในการตั้งสำรองหนี้สูญนั้น อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองต่อสินเชื่อรวมถัวเฉลี่ยมักจะอยู่ที่ระดับ 7%-8% ในสถานการณ์ปกติ อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งคาดว่าค่าใช้จ่ายตั้งสำรองของบริษัทอาจเพิ่มขึ้นเกินกว่า 10% ของเงินให้สินเชื่อโดยเฉลี่ยในปี 2563 จากเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หลังจากนั้นค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะลดลงกลับไปสู่ระดับปกติในปี 2564-2565 ภายใต้มาตรฐานบัญชีใหม่ (IFRS9) ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 บริษัทมีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวมอยู่ในระดับ 12.5% ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มคู่แข่งที่ได้รับการจัดอันดับเครดิต

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

ทริสเรทติ้ง ตั้งสมมติฐานกรณีพื้นฐานสำหรับการดำเนินงานของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป ในระหว่างปี 2563-2565 ดังนี้

  • พอร์ตสินเชื่อของบริษัทจะเท่าเดิมในปี 2563 และจะเติบโตที่ระดับ 5%-10% ต่อปีหลังจากนั้น
  • อัตราส่วนเงินทุนที่ปรับความเสี่ยงจะอยู่ในระดับมากกว่า 15%
  • อัตรารายได้ดอกเบี้ยต่อสินเชื่อรวมจะคงอยู่ในระดับที่สูงกว่า 26%
  • ต้นทุนทางด้านเครดิตจะอยู่ในระดับมากกว่า 10% ในปี 2563 และจะคงอยู่ที่ระดับประมาณ 7%-8% ต่อปีหลังจากนั้น
  • อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้รวมจะอยู่ในระดับ 32%-34%

แนวโน้มอันดับเครดิต

         แนวโน้มอันดับเครดิต 'Stable' หรือ 'คงที่' ตั้งอยู่บนความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าอย่างน้อยบริษัทจะยังคงสถานะทางการตลาดของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันก็จะยังคงผลประกอบการทางเงิน ตลอดจนคุณภาพสินทรัพย์ และการก่อหนี้ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจได้ต่อไป

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

       การปรับเพิ่มอันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทในการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ให้ปรับตัวดีขึ้นในขณะที่ยังคงสามารถดำรงสถานะทางด้านการเงินโดยรวมเอาไว้ได้ซึ่งสะท้อนจากการเติบโตของสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และฐานทุนที่เข้มแข็ง ในทางตรงกันข้าม อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจปรับลดลงหากคุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทยังคงเสื่อมถอยลงอย่างต่อเนื่องจนอาจจะกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรหรือโครงสร้างเงินทุนอย่างมีนัยสำคัญ

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ, 30 กรกฎาคม 2563

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (S11)

อันดับเครดิตองค์กร: BBB-

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

      บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ

      โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

         ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

Forex Exness1

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!