หมวดหมู่: ตลาดหลักทรัพย์

SET1 1

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับฟังความคิดเห็น 'การยกเว้นการดำเนินมาตรการ 'C' กรณีบริษัทจดทะเบียนมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว เป็นการชั่วคราว'

      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวลงอย่างมากภายในระยะเวลาอันสั้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเป็นวงกว้างรวมถึงบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทย ทั้งด้านผลประกอบการและฐานะการเงิน จนอาจทำให้มีบริษัทจดทะเบียนที่จะเข้าข่ายมาตรการ 'C' เพิ่มมากขึ้นจากเหตุส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว ซึ่งการดำเนินมาตรการ “C” กับบริษัทจดทะเบียนที่ประสบเหตุดังกล่าวจึงอาจไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังอาจทำให้บริษัทจดทะเบียนแก้ไขปัญหาฐานะการเงินได้ยากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนหรือการกู้ยืมเงิน

     ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้พิจารณามาตรการชั่วคราวเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยเปิดรับฟังความคิดเห็น 'การยกเว้นการดำเนินมาตรการ 'C' กรณีบริษัทจดทะเบียนมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว เป็นการชั่วคราว” ดังนี้

  1. ยกเว้นการดำเนินมาตรการ 'C' กับบริษัทจดทะเบียนที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว เป็นการชั่วคราว จนถึงงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
  2. เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยกเว้นการดำเนินมาตรการ 'C' ตามข้อ 1 กับบริษัทจดทะเบียนที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว ซึ่งถูกขึ้นเครื่องหมาย 'C' อยู่แล้วในปัจจุบัน
  3. ระหว่างที่มีการยกเว้นการดำเนินมาตรการ 'C' ข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแสดงข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นต่อทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียนบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน

     ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถติดตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ     

    https://www.set.or.th/th/regulations/consult/market_consultation_p1.html เลือกหัวข้อ 'การยกเว้นการดำเนินมาตรการ C กรณีบริษัทจดทะเบียนมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว เป็นการชั่วคราว” โดยแสดงความคิดเห็นได้ทาง e-mail: MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2563

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!