หมวดหมู่: ตลาดหลักทรัพย์

SETประพนธตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ

บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป (IIG) เริ่มซื้อขาย 6 ส.ค.นี้

          บมจ. ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีแบบครบวงจร พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 6 ส.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 660 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “IIG”

          นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ต้อนรับ บมจ. ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “IIG” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563

          IIG และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจต่างๆ โดยเป็นที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบ 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ซอฟต์แวร์ Salesforce และ 2) ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ Oracle นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังดำเนินธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ และธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ การสร้างและบริหารประสบการณ์ และการตลาดดิจิทัล โดยกลุ่มลูกค้าหลักคือกลุ่มสถาบันการเงินและธนาคาร กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจการแพทย์ และกลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า

          IIG มีทุนชำระแล้ว 50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 75 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 25 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 29–31 กรกฎาคม 2563 โดยแบ่งเป็นเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 18.77 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย 6.23 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 6.60 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 165 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 660 ล้านบาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 12.05 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (ตั้ 1 เมษายน 2562-31 มีนาคม 2563) เท่ากับ 54.79 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.55 บาทต่อหุ้น โดยมี บล.โนมูระ พัฒนสิน เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

          นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป (IIG) เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาด้านบริการด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีครบวงจรมาแล้วกว่า 28 ปี มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจในอุตสาหกรรม บริษัทมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้งบริษัทยังมีคู่ค้าที่เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในครั้งนี้จะช่วยสร้างฐานทุนที่แข็งแกร่ง โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในการพัฒนาและก่อตั้งศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ (Developing Center) ลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

          IIG มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มเมฆะสุวรรณโรจน์ ถือหุ้น 36.51% กลุ่มโพธิรัตน์สมบัติ ถือหุ้น 14.21% และกลุ่มรักอำนวยกิจ ถือหุ้น 13.97% บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย

          รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.ii.co.th และ www.set.or.th

 

 

COREHOON

AO8119

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

Forex Exness1

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!