หมวดหมู่: สภาพัฒน์ฯ สศช.

TSRIปัทมาวดีสกสว. ออกแบบโครงการสำคัญ
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติปีงบ’65 ส่งมอบสภาพัฒน์

          ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนวิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งมอบให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ รวบรวมข้อมูลเพื่อการดำเนินการทำงานต่อของรัฐบาล

          ทั้งนี้ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สกสว. เปิดเผยข้อมูลว่าการดำเนินภารกิจนี้ สกสว. เดินหน้า ตามที่รัฐบาลออกแบบเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานล้อกับยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีขั้นตอน 4 ขั้น คือ 1) ให้หน่วยงานภาครัฐ มองเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2) จัดทำโครงการสำคัญตามการวิเคราะห์ห่วงโซ่ความสัมพันธ์ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทางของเป้าหมาย 3) จัดลำดับความเร่งด่วนของโครงการสำคัญ และ 4) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดทำโครงการตามแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าว ร่วมกับสำนักงบประมาณ และหน่วยงานเครือข่ายเจ้าภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ตามแนวทางการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม


AO6040

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!