หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaa1aทศพล ทังสุบุตร

กรมพัฒน์ฯ เตือนนิติบุคคล เร่งประชุมอนุมัติงบการเงินปีบัญชี 2562 ได้ไม่เกิน 30 พ.ย.นี้

     กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกประกาศเตือนนิติบุคคลเร่งจัดประชุมอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2562 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 พ.ย.นี้ เผยหลังประชุมเสร็จให้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน ยื่นหนังสือชี้แจงการจัดประชุมล่าช้า และยื่นงบการเงินภายใน 1 เดือน จะถือว่าจบครบทุกขั้นตอนของการยื่นงบการเงิน หลังจากก่อนหน้านี้ได้ผ่อนผันการจัดประชุมและยื่นงบการเงิน เหตุมีการระบาดของโควิด-19 

     นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ออกประกาศเรื่อง การจัดการประชุมของนิติบุคคลภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2563 กำหนดให้บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ที่มีรอบปีบัญชีก่อนหรือในวันที่ 31 ก.ค.2563 ที่ยังไม่ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือสมาชิก ให้เร่งจัดประชุมอย่างช้าไม่เกินวันที่ 30 พ.ย.2563 และเมื่อจัดประชุมเสร็จ ให้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ยื่นงบการเงิน และยื่นหนังสือชี้แจงการจัดประชุมล่าช้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

     “ปัจจุบันมีนิติบุคคลยื่นงบการเงินแล้วจำนวน 78% คงเหลือที่ยังไม่ได้ยื่นอีก 22% จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2562 ถึง 31 ก.ค.2563 ให้เร่งจัดประชุมตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย.2563 เพื่อดำเนินการให้เรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนด”

      ทั้งนี้ ข้อมูลงบการเงิน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะบ่งบอกถึงศักยภาพและขีดความสามารถของธุรกิจ ซึ่งนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศส่วนใหญ่นิยมใช้ข้อมูลงบการเงินที่กรมฯ เผยแพร่ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือร่วมทุนกับธุรกิจในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นเครื่องการันตีว่าธุรกิจของท่านมีธรรมาภิบาล แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ โปร่งใส นำมาซึ่งความน่าเชื่อถือและน่าร่วมลงทุนอีกด้วย

      ก่อนหน้านี้ ตั้งแต่เดือนมี.ค.2563 ไทยเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของนิติบุคคล กรมฯ จึงออกประกาศเรื่อง มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้นิติบุคคลสามารถจัดประชุมอนุมัติงบการเงินล่าช้าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดได้จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย หรือจนกว่าจะพร้อม แต่เมื่อจัดประชุมแล้วเสร็จจะต้องยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อนายทะเบียน 

      ปัจจุบัน รัฐบาลได้ออกมาตรการผ่อนคลายให้ผู้ประกอบการและประชาชนสามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสาธารณสุขของประเทศ และกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการผ่อนคลายให้สามารถดำเนินการได้ คือ การจัดประชุม หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในห้องประชุม แต่ต้องมีมาตรการการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมฯ จึงต้องออกประกาศใหม่ยกเลิกประกาศเดิม และกำหนดให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และยื่นงบการเงินตามกฎหมาย

       ตามกฎหมาย บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ต้องนำเสนองบการเงินเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดรอบปีบัญชี และเมื่องบการเงินได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่แล้ว บริษัทจำกัดจะต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ภายใน 14 วัน ส่วนบริษัทมหาชนจำกัดจะต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.006) ภายใน 1 เดือน และมีหน้าที่ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน สำหรับสมาคมการค้าและหอการค้า ต้องนำงบดุลเข้าที่ประชุมสมาชิกภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นปีการบัญชี และยื่นงบดุลภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!