หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 8การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2563 ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ

          เรื่องเดิม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 6) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เพื่อขยายระยะเวลาการบังคับใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน .. 2548 ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศ

          การดำเนินการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.) ได้เชิญหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการในด้านต่างๆ ตามพระราชกำหนดฯ ผู้แทนส่วนราชการและประชาคมข่าวกรองเข้าร่วมการประชุม โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติของส่วนราชการต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

          1. ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในภาพรวมทั่วโลกยังมีแนวโน้มทวีความรุนแรง และมีการแพร่กระจายในหลายภูมิภาค รวมทั้ง มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกที่สองในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมาและมาเลเซีย ส่งผลให้มีแรงงานจากประเทศดังกล่าวลักลอบเข้ามาในประเทศผ่านทางช่องทางธรรมชาติเป็นจำนวนมาก เนื่องด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและความหวาดกลัวในการติดเชื้อ ทำให้ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

          2. ที่ประชุมเห็นว่า ปัจจุบันมีการบังคับใช้มาตรการผ่อนคลายกิจกรรม/กิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และมีการอนุญาตให้ชาวต่างชาติหลายกลุ่มสามารถเดินทางเข้ามาภายในราชอาณาจักรได้ ประกอบกับมีสถานการณ์การรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อชุมนุมประท้วงทางการเมือง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการแพร่ระบาดในระลอกที่สอง นอกจากนี้ ปัจจุบันการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ .. 2558 ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการซึ่งยังต้องใช้ระยะเวลาอีกช่วงระยะหนึ่ง จึงมีความจำเป็นต้องอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดฯ เพื่อกำกับดูแลโดยเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเข้มงวด อาทิ 1) การควบคุมการเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักรในทุกช่องทาง 2) การจัดทำระบบติดตามตัว การกักตัว และการเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย และ 3) การกำหนดมาตรการควบคุมโรคที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างครอบคลุมในทุกกิจกรรม/กิจการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะต้องมีระบบการบริหารจัดการวิกฤติการณ์ในลักษณะการรวมศูนย์ที่มีการบูรณาการกำลังจากพลเรือน ตำรวจ และทหาร เข้าร่วมปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและเพียงพอตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง

          3. ที่ประชุมยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงเหตุผลความจำเป็นในการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพื่อไม่ให้ผู้เห็นต่างนำไปเป็นเหตุในการยุยงปลุกปั่นให้เกิดการต่อต้านรัฐบาล

          4. สมช. ได้นำผลการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบผลการประชุม และมีมติให้นำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต่อไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 28 ตุลาคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A10711

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!