หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copy copyขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ประจำปี 2563 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และ ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้

          1. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ประจำปี 2563 ระหว่าง กษ. และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน (สถานเอกอัครราชทูตจีน) ประจำประเทศไทย

              1.1 ให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ กษ. สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

              1.2 อนุมัติให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ประจำปี 2563 ระหว่าง กษ. และสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย (กษ. จะลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ร่วมกับฝ่ายจีนภายในเดือนตุลาคม 2563) 

         2. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ระหว่าง พณ. กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง พณ. กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

              2.1 ให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งสองฉบับ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจทั้งสองฉบับดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ พณ. สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

              2.2 อนุมัติให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ระหว่าง พณ. กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง พณ. กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         (พณ. จะลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งสองฉบับภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติแล้ว

         สาระสำคัญของเรื่อง 

         กษ. และ พณ. รายงานว่า

          1. กษ. และ พณ. ได้จัดทำร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษ MLC ขึ้น เพื่อรับมอบงบประมาณ จำนวน 1,406,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (43.93 ล้านบาท) ในการดำเนินโครงการจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

          หลักการเบื้องต้น 

                    1. มุ่งให้เกิดสันติภาพและความมั่งคั่งในอนาคตต่อสมาชิกแม่โขง - ล้านช้าง

                    2. ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ในการปรึกษาหารือ การร่วมมือกัน การช่วยเหลือกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน

                    3. เคารพกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยและจีน

                    4. ร่วมกันติดตามประเมินโครงการและการใช้งบประมาณจากกองทุนฯ

          การยืนยันงบประมาณและโครงการ

                    หน่วยงาน กษ.

                    (1) Climate Change Adaptation and Food Security for Small Farmers(โครงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความมั่นคงทางอาหารสำหรับเกษตรกรรายย่อย)

                    วัตถุประสงค์ : เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เพิ่มทักษะในการบริหารจัดการดินและน้ำ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

                    วงเงิน 133,700 ดอลลาร์สหรัฐ (4.18 ล้านบาท

                    (2) Promoting Integrated and Sustainable Agricultural System in Lancang - Mekong Countries (2nd Year Continuous Project) (โครงการส่งเสริมระบบการจัดการที่ดินเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน ในอนุภูมิภาคล้านช้าง - แม่โขง

                    วัตถุประสงค์ : เพิ่มทักษะการประยุกต์ใช้และการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานและยั่งยืนให้แก่ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมถึงกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค (กรมพัฒนาที่ดิน

                    วงเงิน 91,300 ดอลลาร์สหรัฐ (2.85 ล้านบาท)

                    (3) Development and Promotion of Soil Doctor Program for Sustainable Land and Agricultural Management Practices in Lancang - Mekong Countries (โครงการพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายหมอดินเพื่อการจัดการที่ดินและเกษตรอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่โขง - ล้านช้าง

                    วัตถุประสงค์ : พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายหมอดินอาสาและมีคู่มือการปฏิบัติงานและฐานข้อมูลความรู้ของเครือข่ายหมอดินอาสาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (กรมพัฒนาที่ดิน

                    วงเงิน 442,600 ดอลลาร์สหรัฐ (13.83 ล้านบาท)

                    (4) Regional Participatory Implementation of Integrated Pest Management System (โครงการระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานผ่านการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม

                    วัตถุประสงค์ : ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน มีการพัฒนาระบบการควบคุมศัตรูพืชโดย ชีววิธีในพืชเศรษฐกิจ มีระบบการเฝ้าระวัง ติดตาม พยากรณ์ และเตือนภัยศัตรูพืชรวมทั้งมีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย (กรมส่งเสริมการเกษตร)

                    วงเงิน 286,000 ดอลลาร์สหรัฐ (8.93 ล้านบาท)

                    หน่วยงาน พณ.

                    Boosting Cross-Border Trade Opportunities in MIC SEZs Through R3A and China - Pan Asia Railway Network (โครงการสร้างโอกาสสำหรับการค้าข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศสมาชิกแม่โขง - ล้านช้างจากการพัฒนาเส้นทาง R3A และโครงข่ายรถไฟ China - Pan Asia) 

                    วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนโยบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross Border E - Commerce : CBEC) โดยจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับ (1) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของให้เป็นศูนย์กลาง CBEC รวมทั้งส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยและอาเซียนผ่านเส้นทาง R3A และเขตการค้าเสรีคุนหมิง (2) ศึกษาการใช้ประโยชน์จากเส้นทาง R3A และโครงข่ายรถไฟของจีนที่สร้างเชื่อมต่อจากคุนหมิงถึงบ่อหาน และ (3) ยกระดับการเชื่อมโยงพื้นที่ในภูมิภาคตอนเหนือของประเทศสมาชิก MLC ให้เชื่อมโยงอาเซียน จีน และยุโรปในอนาคต (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                    วงเงิน 452,600 ดอลลาร์สหรัฐ (14.14 ล้านบาท)

         2. ในส่วนของ พณ. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหน่วยงานดำเนินโครงการ จึงได้จัดทำร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง พณ. กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

                  ขอบเขตความร่วมมือ เช่น การดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการขนส่งสินค้าจากอาเซียนผ่านประเทศที่สาม (จีน) การแลกเปลี่ยนบุคลากรในฐานะทรัพยากรบุคคลและผู้ช่วยวิจัย การพัฒนาและแบ่งปันเครือข่ายข้อมูล เป็นต้น

                  ระยะเวลาของความร่วมมือ บันทึกความเข้าใจจะมีระยะเวลาเริ่มต้นห้าปีนับจากวันที่มีผลบังคับใช้ เว้นแต่จะมีการยกเลิกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าสองเดือน การยุติข้อตกลงจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันทางกฎหมายหรือสัญญาใดๆ ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสร้างขึ้นหรือเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้

                  การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างเหมาะสม เมื่อทั้งสองฝ่ายได้หารือและเห็นพ้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทั้งสองฝ่ายที่มีผลนับจากวันที่ลงนาม

                  ผลผูกพัน บันทึกความเข้าใจฯ ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายต่อทั้งสองฝ่ายและไม่เป็นสนธิสัญญาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

                  ที่ผ่านมาประเทศไทยมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษ MLC มาแล้วทั้งสิ้น 18 โครงการ รวมวงเงิน 36.6 ล้านหยวน (157.38 ล้านบาท) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษ MLC สำหรับโครงการดังกล่าวมาโดยตลอด

 

A10708

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!