หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copy(ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565

 

        เรื่อง (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 กรอบวงเงินงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเสนอ ดังนี้

        1. เห็นชอบให้สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้รับยกเว้นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่ การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

      2. อนุมัติหลักการ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 และให้ส่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาในรายละเอียดต่อไป

 

สาระสำคัญ

    (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 ได้กำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาใน 4 มิติ ได้แก่ 1) ความสามารถการแข่งขัน 2) การลดความเหลื่อมล้ำ 3) การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม และ 4) การสร้างคนและองค์ความรู้ โดยมีกลไกขับเคลื่อนผ่าน 4 แพลตฟอร์ม และ 16 โปรแกรม ประกอบด้วย

1. แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้

1) สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ

2) ผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)

3) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต

4) ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All)

5) ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

6) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ

2. แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

7) โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร

8) สังคมสูงวัย

9) สังคมคุณภาพและความมั่นคง

3. แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

10) ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ

11) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม

12) โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ

4. แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ

13) นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม

14) ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

15) เมืองน่าอยู่ (Smart/Livable City)

     รวมถึงโปรแกรมที่ 16 การปฏิรูประบบการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม (อววน.) ซึ่งเป็นประเด็นคาบเกี่ยว (Coss Cutting) ของทั้ง 4 แพลตฟอร์ม

      ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 27 สิงหาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!