หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 7ร่างกฎกระทรวงการออกและขายสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ....

 

       คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการออกและขายสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. .... ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ได้ตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงการคลังเสนอและให้ดำเนินการเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปได้

 

สาระสำคัญของเรื่อง

       ร่างกฎกระทรวงการออกและขายสลากออมทรัพย์ฯ มีหลักการและเหตุผลและสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

 

1. หลักการ

       กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกและขายสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ.อ.ส.)

 

2. เหตุผล

     โดยที่ ธอส. มีอำนาจออกสลากออมทรัพย์ในการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานของ ธอส. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และเพื่อให้ ธอส. มีช่องทางในการระดมทุนและสามารถบริหารจัดการแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธอส. จึงประสงค์ที่จะออกสลากออมทรัพย์ในลักษณะของตราสารชนิดผู้ถือหรือชนิดระบุชื่อเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ ซึ่งอาจได้รับผลตอบแทนเป็นเงินจากการถูกรางวัลขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

3. สาระสำคัญ

      3.1 กำหนดให้สลากออมทรัพย์ หมายถึง หนังสือตราสารชนิดผู้ถือหรือชนิดระบุชื่อ ซึ่ง ธอส. ออกให้โดยมีข้อสัญญาว่า ถ้าหนังสือตราสารนั้นถูกรางวัล ธอส. จะจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ถือหรือผู้มีชื่อในหนังสือตราสารเป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้ และเมื่อหนังสือตราสารนั้นมีอายุครบกำหนด ธอส. จะจ่ายเงินคืนตามราคาสลากออมทรัพย์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดให้แก่ผู้ถือหรือผู้ที่มีชื่อในหนังสือตราสาร

     3.2 สลากออมทรัพย์จะออกจำหน่ายเป็นชุด ๆ สลากออมทรัพย์ในชุดใดจะมีลักษณะราคา จำนวนหน่วยออมทรัพย์ เลขหมาย และอายุและอัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) การจ่ายเงิน สถานที่จ่ายเงิน ลำดับรางวัล จำนวนเงินรางวัล และเงื่อนไขอื่นใด ตามที่ ธอส. ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ธอส.

      3.3 สลากออมทรัพย์อย่างน้อยต้องแสดงราคา จำนวนหน่วยออมทรัพย์ เลขหมายและอายุและดอกเบี้ย (ถ้ามี) โดยสลากออมทรัพย์แต่ละฉบับอาจถูกรางวัลในการออกรางวัลแต่ละครั้งได้มากกว่าหนึ่งรางวัล และสลากออมทรัพย์ฉบับที่เคยถูกรางวัลแล้วสามารถถูกรางวัลในการออกรางวัลครั้งต่อ ๆ ไปได้ตลอดอายุของสลากออมทรัพย์ฉบับนั้น

     3.4 กำหนดให้ ธอส. สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับสลากออมทรัพย์ได้ตามอัตราที่ ธอส. กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ธอส.

               3.5 สลากออมทรัพย์สามารถโอนได้ กรณีของสลากออมทรัพย์ชนิดผู้ถือ สามารถโอนกันได้ด้วยการส่งมอบ สำหรับสลากออมทรัพย์ชนิดระบุชื่อ สามารถโอนได้โดยให้ผู้มีชื่อบนสลากออมทรัพย์ลงลายมือชื่อในสลากและแจ้งการโอนให้ ธอส. ทราบ

               3.6 กำหนดให้ ธอส. ออกรางวัลสลากออมทรัพย์อย่างน้อยทุกสามเดือน โดย ธอส. ไม่จำเป็นต้องประกาศวันที่ออกรางวัลให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การออกรางวัลในแต่ละครั้งให้ ธอส. กระทำโดยเปิดเผยและมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นสักขีพยาน และประกาศผลการออกรางวัลแก่สาธารณชนโดยเร็ว

     ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 27 สิงหาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!