หมวดหมู่: มติ ครม.

GOVPolicy(ร่าง) กรอบข้อคิดเห็นของประเทศไทยต่อวาระการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 18

        เรื่อง (ร่าง) กรอบข้อคิดเห็นของประเทศไทยต่อวาระการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 18 และการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ 71 และครั้งที่ 72

       คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) กรอบข้อคิดเห็นของประเทศไทยต่อวาระการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 18 และการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ 71 และครั้งที่ 72 ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) กรอบข้อคิดเห็นของประเทศไทยต่อวาระการประชุมดังกล่าวที่มิใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย (อธิบดีกรมอุทธยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) เป็นผู้พิจารณา

       โดยไม่ต้องนำกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่จนสิ้นสุดการประชุมในวันที่28 สิงหาคม 2562 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยในการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ครั้งที่ 18และการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ 71 และครั้งที่ 72 ที่ได้ดำเนินการไปก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบในหลักการในเรื่องนี้ คณะผู้แทนไทยจะขอสงวนท่าทีในการประชุมดังกล่าวข้างต้นไว้ก่อน และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) กรอบข้อคิดเห็นของประเทศไทยต่อวาระการประชุมดังกล่าวแล้ว คณะผู้แทนไทยจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ

        ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 สิงหาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!