หมวดหมู่: บลจ.

TMBAMดร สมจนต ศรไพศาลTMBAM Eastspring ประกาศข่าวดีจ่ายปันผลกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible ครั้งแรก ในอัตรา 0.30 บาท

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) ประกาศจ่ายปันผลกองทุนเปิดทีเอ็มบีอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible (TMB-ES-APPF) ในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ โดยนับเป็นการจ่ายปันผลเป็นครั้งแรกของกองทุนนี้ ในรอบระยะเวลาประมาณ 5 เดือนกว่านับจากการจัดตั้งกองทุน

       ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ TMBAM Eastspring กล่าวว่า “TMBAM Eastspring ได้มุ่งมั่นในการคัดสรรผลิตภัณฑ์กองทุนรวมร่วมกับพันธมิตรระดับโลก เพื่อสร้างศักยภาพในการลงทุนของผู้ลงทุนชาวไทยเสมอมา โดยกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible นับเป็นกองทุนแรกที่เราได้ออกร่วมกับ อีสท์ สปริง อินเวสท์เมนทส์ (Eastspring) บริษัทจัดการลงทุนในภูมิภาคเอเชียของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล (Prudential) ซึ่งเป็นพันธมิตรร่วมกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) กองทุนนี้มีนโยบายลงทุนใน REITs และหุ้นบริษัทจดทะเบียนในหมวดอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในภูมิภาคแห่งการเติบโตอย่างเอเชียแปซิฟิกผู้เชี่ยวชาญของเราและทาง Eastspring ได้เล็งเห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของกองทุนนี้ และเห็นความสำคัญของสินทรัพย์ทางเลือก อย่างอสังหาริมทรัพย์ ในการช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน ในยามที่ตลาดมีความผันผวน หรือเป็นแหล่งในการสร้างโอกาสของกระแสรายได้ การประกาศจ่ายปันผลครั้งแรกในอัตราที่สูงถึง 0.30 บาทต่อหน่วยลงทุน พิสูจน์เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนในแง่ของกระแสเงินสดอีกด้วย ปัจจุบันกองทุนนี้มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) กว่า 5,312 ล้านบาท (ข้อมูลจาก www.tmbameastspring.com 19 .. 2562)”

       กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible มีนโยบายลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอสังหาริมทรัพย์ ในเอเชียแปซิฟิก เช่น จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย รวมถึงไทย เป็นต้น มีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยกองทุนนี้ TMBAM Eastspring จะมอบหมายให้อีสท์สปริงเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน โดย TMBAM Eastspring จะดูแลในด้านโครงสร้างการลงทุนของกองทุน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยมีระยะเวลารับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการ (T+5)

       สำหรับผู้สนใจลงทุนเพื่อโอกาสของผลตอบแทนจากทรัพย์สินทางเลือก สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbameastspring.com/asiapacific-property-fund/ หรือสอบถามข้อมูลกองทุนอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ TMBAM Eastspring โทร 1725 ในเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ ได้แก่ ธนาคาร TMB ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือตัวแทนการสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง

 

 

AO07220

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!