หมวดหมู่: กลต.

SEC ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ เน้นเพิ่มข้อมูลเพื่อผู้ลงทุน

      ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ชัดเจนประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังสอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนสากล พร้อมรองรับโครงการประเมินภาคการเงิน (FSAP)

       ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตและการเปิดเผยข้อมูลของผู้ออกหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน และบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน IOSCO และรองรับการประเมิน FSAP (Financial Sector Assessment Program) ซึ่งจะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตลาดทุนไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วย โดย ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในส่วนของหลักการการแก้ไขหลักเกณฑ์ข้างต้นไปแล้วระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 16 เมษายน 2561

       การปรับปรุงร่างประกาศนี้ ได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนมาประกอบการพิจารณาด้วย เช่น บริษัทจดทะเบียน บริษัทที่สนใจระดมทุนผ่านตลาดทุน และผู้ลงทุน เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอ และไม่สร้างภาระต่อผู้ที่เกี่ยวข้องจนเกินควรด้วย โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ

       - การนำหลักเกณฑ์การจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงินซึ่งในปัจจุบันบังคับใช้เฉพาะกับงวดปีและไตรมาสล่าสุด มาบังคับใช้กับรายงานทางการเงินทั้ง 3 ปีย้อนหลังและไตรมาสล่าสุด รวมทั้งให้เปิดเผยรายการระหว่างกันย้อนหลัง 3 ปี

        - การเพิ่มการเปิดเผยนโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งโครงสร้างค่าตอบแทนแต่ละประเภท ของกรรมการและผู้บริหาร

      - การปรับปรุงการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินในแบบ filing ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นขึ้น กรณีมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินแตกต่างไปจากที่เปิดเผยในแบบ filing โดยกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

                - การยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีในต่างประเทศ ที่ต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีไทย

                ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://capital.sec.or.th/webapp/phs/upload/phs1534314229hearing_34_2561.pdf   ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2033-9647 หรือทาง e-mail corporat@sec.or.th จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561  

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!