หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 4มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 28 ตุลาคม 2563

 

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการต่างประเทศ

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการ พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 6 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง สับเปลี่ยนหมุนเวียน และทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

          1. นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม

          2. นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

          3. นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

          4. นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการกงสุล

          5. นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

          6. นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอดังนี้

          1. ให้คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (คณะกรรมการ ...) มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน (นับรวมประธานกรรมการโดยตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไว้แล้ว และผู้จัดการซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง) ตามมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ .. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่บัญญัติให้รัฐวิสาหกิจใดมีความจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่าสิบเอ็ดคน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไว้เป็นการเฉพาะราย แต่ทั้งนี้จำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินสิบห้าคน

          2. แต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดังนี้

               1) นายทองเปลว กองจันทร์ รองประธานกรรมการ

               2) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ

               3) นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรรมการ

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยผู้ที่ได้รับแต่งแทนนี้ให้อยู่ในตำแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน

 

ขออนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ .. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอดังนี้

          1. ให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการ จำนวน 1 คน กรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 13 คน และผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ตามมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ .. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่บัญญัติให้รัฐวิสาหกิจใดมีความจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่าสิบเอ็ดคน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้เป็นการเฉพาะราย แต่ทั้งนี้จำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินสิบห้าคน

          2. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 11 คน ดังนี้

               1) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ   เป็นประธานกรรมการ

               2) นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร  เป็นกรรมการ

               3) นายดนุชา พิชยนันท์  เป็นกรรมการ

               4) นายศักดิ์ เสกขุนทด  เป็นกรรมการ

               5) เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน เป็นกรรมการ

               6) นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์ เป็นกรรมการ

               7) นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ เป็นกรรมการ

               8) นายเชวง ไทยยิ่ง เป็นกรรมการ

               9) พลตำรวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ  เป็นกรรมการ

              10) นายพนิต ธีรภาพวงศ์ เป็นกรรมการ

              11) พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์  เป็นกรรมการ แทนนายสุรงค์ บูลกุล โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน

          ทั้งนี้ แต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 28 ตุลาคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A10726

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!