หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 9ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่โรงงานของมูลนิธิชัยพัฒนา .. …. 

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่โรงงานของมูลนิธิชัยพัฒนา .. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

          สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 

          เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติโรงงาน .. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่โรงงานของมูลนิธิชัยพัฒนาที่ได้ดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นการส่งเสริมโรงงานของมูลนิธิและลดภาระค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมของมูลนิธิชัยพัฒนา

          อก. เสนอว่า

          1. เนื่องจากมูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวม การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิดังกล่าว อาจมีการประกอบกิจการโรงงานภายใต้บังคับพระราชบัญญัติโรงงาน .. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมอยู่ด้วย โรงงานจึงมีภาระที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายแก่มูลนิธิ

          2. ปัจจุบันการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิชัยพัฒนามีการประกอบกิจการโรงงานรวม 3 แห่ง ซึ่งในเบื้องต้นค่าธรรมเนียมรายปีที่มูลนิธิชัยพัฒนาจะต้องชำระในแต่ละปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และโรงงานจำพวกที่ 3 .. 2563 จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมเป็นเงินประมาณ 7,800 บาท ทั้งนี้ ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติโรงงาน .. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

10725

          3. ดังนั้น การดำเนินการของมูลนิธิจึงเป็นไปเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคม อันมิใช่เป็นการดำเนินงานในทางธุรกิจเต็มรูปแบบ ประกอบกับเพื่อเป็นการส่งเสริมโรงงานของมูลนิธิให้เกิดขึ้น และมีการดำเนินการโดยไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเรื่องค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงาน .. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) .. 2562 จึงสมควรที่จะดำเนินการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของมูลนิธิชัยพัฒนาโดยการกำหนดให้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติโรงงาน .. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่โรงงานของมูลนิธิชัยพัฒนา

          4. มูลนิธิชัยพัฒนาได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันอื่นๆ

          5. อก. ได้พิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาแล้ว เห็นสมควรที่จะกำหนดให้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติโรงงาน .. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่โรงงานของมูลนิธิฯ รวม 3 แห่งดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมโรงงานของมูลนิธิฯ และลดภาระค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมของมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับที่ อก. เคยมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติโรงงาน .. 2535 ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ภายใต้โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (.. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน .. 2535 และได้ดำเนินการจัดทำร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่โรงงานของมูลนิธิชัยพัฒนา .. …. โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน .. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) .. 2562 และมาตรา 43 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน .. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) .. 2562 

          6. อก. ได้ดำเนินการจัดทำประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ .. 2561 ทั้งนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่าจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมเป็นเงินประมาณ 7,800 บาท ซึ่งรายได้ที่รัฐจะสูญเสียไปมีมูลค่าไม่มากเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการดำเนินการของโรงงานของมูลนิธิชัยพัฒนา

          จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่โรงงานของมูลนิธิชัยพัฒนา .. …. มาเพื่อดำเนินการ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 28 ตุลาคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A10725

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!