หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copyร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) .. …. 

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) .. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ อก. รับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

          สาระสำคัญของร่างระเบียบ 

          เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 9 และข้อ 10 แห่งระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย .. 2563 เพื่อขอขยายระยะเวลาการนำส่งเงินของโรงงาน เข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายสำหรับฤดูการผลิตปี 2560/2561 และฤดูการผลิตปี 2561/2562 โดยให้โรงงานน้ำตาลทรายต้องนำส่งเงินของโรงงานเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อช่วยเหลือโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความล่าช้าของการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย และปัญหาโรงงานขาดสภาพคล่องทางการเงินเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

          ทั้งนี้ อก. เสนอว่า

          1. โดยที่ได้มีหนังสือจากสมาคมโรงงานน้ำตาลทราย รวม 3 สมาคม ขอให้ อก. พิจารณาผ่อนผันขยายระยะเวลาการนำส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้ในการดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย .. 2563 สำหรับเงินที่เรียกเก็บของฤดูการผลิตปี 2560/2561 และ ปี 2561/2562 เพื่อใช้ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย .. 2563 ออกไปจนกว่าจะมีประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิต ปี 2560/2561 และปี 2561/2562 โดยขอให้กองทุนฯ หักกลบลบหนี้ระหว่างเงินที่กองทุนฯ จะต้องจ่ายชดเชยให้โรงงานตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย .. 2527 กับเงินที่กองทุนฯ เรียกเก็บจากโรงงานตามระเบียบดังกล่าว

          2. คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2560/2561 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำเรื่องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยผลจากราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2560/2561 จะทำให้กองทุนฯ ต้องจ่ายเงินชดเชยคืนให้กับโรงงานเป็นจำนวน 19,771,515,128.62 บาท ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย .. 2527 

          3. โดยที่การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2560/2561 และปี 2561/2562 ล่าช้า และฤดูการผลิตปี 2562/2563 มีปริมาณอ้อย ที่ประมาณการไว้เพื่อใช้ในการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2562/2563 ที่ 111.5 ล้านตัน แต่หลังจากปิดหีบฤดูการผลิตปี 2562/2563 ปรากฏว่ามีอ้อยเข้าหีบเพียง 74.89 ล้านตัน ซึ่งน้อยกว่าประมาณการถึง 36.61 ล้านตัน รวมทั้งผลพวงจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้โรงงานประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน

          4. ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินของโรงงานซึ่งอาจทำให้มีปัญหาการจ่ายเงินค่าอ้อยให้กับชาวไร่อ้อย ฤดูการผลิตปี 2563/2564 ประกอบกับกองทุนฯ ยังมีภาระที่จะต้องจ่ายเงินชดเชยค่าอ้อยให้กับโรงงาน เนื่องมาจากราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2560/2561 สูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้น เป็นจำนวน 19,771,515,128.62 บาท อก. โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) จึงได้ยกร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้ในการดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) .. …. ขึ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 9 และข้อ 10 แห่งระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย .. 2563 โดยขอขยายระยะเวลาในการนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ สำหรับฤดูการผลิตปี 2560/2561 และฤดูการผลิตปี 2561/2562 โดยให้โรงงานต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

          5. คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบตามข้อ 4. ตามที่ สอน. เสนอ

          จึงได้เสนอร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงิน เข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) .. …. มาเพื่อดำเนินการ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 28 ตุลาคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A10724

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!