หมวดหมู่: ข่าวสังคม

GOV9ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านดู่ ตำบลนางแล และตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย .. .... 

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ ตำบลบ้านดู่ ตำบลนางแล และตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย .. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ คค. รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

          สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 

          กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านดู่ ตำบลนางแล และตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับทางหลวงชนบท ชร. 5023 และขยายถนน สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับถนนบ้านฝั่งหมิ่นบ้านหนองบัวแดง และสร้างทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1207 กับถนนเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 (กม.ที่ 15+520) 

          ทั้งนี้ คค. เสนอว่า

          1. เนื่องจากจังหวัดเชียงรายขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทาง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรที่คับคั่งบริเวณสี่แยกศูนย์ราชการพร้อมบริเวณใกล้เคียง และเป็นการเปิดพื้นที่ของการพัฒนาด้านเหนือของสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต และสนับสนุนการพัฒนาเมืองเชียงรายให้เป็นศูนย์กลางทางภาคเหนือตอนบน รวมทั้งเป็นประตูการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการเพื่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับทางหลวงชนบท ชร. 5023 และขยายถนน สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับถนนบ้านฝั่งหมิ่นบ้านหนองบัวแดง และสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1207 กับถนนเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 (กม.ที่ 15+520) ในท้องที่ตำบลบ้านดู่ ตำบลนางแล และ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด

          2. กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียด ดังนี้

              2.1 โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับทางหลวงชนบท ชร. 5023 เป็นโครงการก่อสร้างถนนใหม่ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลาง ชนิดผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร เขตทางกว้าง 30 – 52 เมตร รวมระยะทางประมาณ 3.014 กิโลเมตร มีที่ดินที่ถูกเวนคืนประมาณ 80 ไร่ มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 3 รายการ และโครงการขยายถนน สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับถนนบ้านฝั่งหมิ่นบ้านหนองบัวแดง เป็นโครงการขยายถนนเดิม ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลางชนิดผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.00 – 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 – 2.50 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 2.50 – 4.50 เมตร เขตทางกว้าง 16 – 47 เมตร รวมระยะทางประมาณ 3.735 กิโลเมตร มีที่ดินที่ถูกเวนคืนประมาณ 45 ไร่ มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 70 รายการ ซึ่งทั้งสองโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการประมาณ 500.08 ล้านบาท (ใช้งบประมาณในการสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 5.50 ล้านบาท การเวนคืนประมาณ 257.58 ล้านบาท และการก่อสร้างประมาณ 237.00 ล้านบาท

              2.2 โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1207 กับถนนเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 (กม.ที่ 15+520) เป็นโครงการก่อสร้างถนนใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อม เกาะกลาง ชนิดผิวจราจรแบบลาดยาง ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ทางเท้า (เฉพาะในเขตชุมชน) กว้างข้างละ 3.40 เมตร เขตทางกว้าง 30 เมตร รวมระยะทางประมาณ 2.356 กิโลเมตร มีที่ดินที่ถูกเวนคืนประมาณ 45 ไร่ มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 3 รายการ ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการประมาณ 134.00 ล้านบาท (ใช้งบประมาณในการสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ประมาณ

2.00 ล้านบาท การเวนคืนประมาณ 50.00 ล้านบาท และการก่อสร้างประมาณ 82.00 ล้านบาท

          3. การวิเคราะห์โครงการ สรุปผลดังนี้ 

              ความเหมาะสมในการดำเนินโครงการตรมข้อ 2.1 พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 62.25 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) มีค่า 13.44% อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า 1.13 และโครงการตามข้อ 2.2 พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 144.50 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) มีค่า 22.87% อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า 2.18 ซึ่งถือได้ว่าทั้งสองโครงการมีความเหมาะสมในการดำเนินการ

          4. สำนักงบประมาณเห็นว่า กรมทางหลวงชนบทจะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนรวม 3 สาย ประกอบด้วยถนนสาย 2 7 4 ผังเมืองรวมเมืองเชียงรายถนนสายแยก ทล.1 – ชร. 5023 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย และถนนสายเชื่อมระหว่าง ทล. 1207 กับแนวถนนโครงการของกรมทางหลวง สายเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 (กม.ที่ 15+520) จังหวัดเชียงราย ประมาณการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 307.5800 ล้านบาท โดยกรมทางหลวงชนบทมีแผนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและแผนเบิกจ่ายค่าทดแทนในปีงบประมาณ .. 2565 – .. 2566 ดังนั้น เห็นควรที่กรมทางหลวงชนบทจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับแล้ว

          5. กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบ กับโครงการดังกล่าวแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 28 ตุลาคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A10723

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!