หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมกระเช้าไฟฟ้า .. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมกระเช้าไฟฟ้า .. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณา การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเรื่องนี้ให้สอดคล้องตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 (เรื่อง แนวทางการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ) และให้รับความเห็นกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ มท. รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

          สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 

          กำหนดให้มีการควบคุมกระเช้าไฟฟ้า ดังนี้ 

          1. กำหนดบทนิยามคำว่ากระเช้าไฟฟ้าหมายความว่าสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งบุคคลจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งโดยการลากจูงให้เคลื่อนที่ไปตามลวดเกลียวโลหะ หรือตามราง หรือการเคลื่อนที่ในลักษณะทำนองเดียวกัน ด้วยระบบไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ และให้หมายความรวมถึงอาคารที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระเช้าไฟฟ้าและบริเวณที่เป็นส่วนประกอบในการให้บริการกระเช้าไฟฟ้า เช่น ห้องเครื่อง ห้องควบคุม ห้องพัก รอ ทางเข้าออก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อน” 

          2. กำหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งบุคคลในบริเวณใดในลักษณะกระเช้าไฟฟ้าหรือสิ่งอื่นใดที่สร้างโดยมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร .. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          3. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง การอนุญาตให้ใช้ การตรวจสอบมาตรฐานการรับน้ำหนัก ความปลอดภัย และคุณสมบัติของวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวเนื่องกับกระเช้าไฟฟ้า รวมทั้งกำหนดแบบคำขออนุญาต แบบใบอนุญาต และแบบอื่นใดที่จะใช้ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้

          4. กำหนดให้กระเช้าไฟฟ้าเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้

          5. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างและใช้กระเช้าไฟฟ้า

          ทั้งนี้ มท. เสนอว่า

          โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร .. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) .. 2543 มาตรา 8 ทวิ บัญญัติให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งบุคคลในบริเวณใดในลักษณะกระเช้าไฟฟ้า โดยกฎกระทรวงดังกล่าวต้องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง การอนุญาตให้ใช้ การตรวจสอบมาตรฐานการรับน้ำหนัก ความปลอดภัย และคุณสมบัติของวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวเนื่องกับกระเช้าไฟฟ้า เพื่อกำหนดแบบคำขออนุญาต แบบใบอนุญาต และแบบอื่นใดที่จะใช้ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าว ประกอบกับเพื่อให้การใช้กระเช้าไฟฟ้ามีความปลอดภัยต่อประชาชน จึงได้กำหนดให้กระเช้าไฟฟ้าเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร .. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) .. 2535 ที่บัญญัติให้อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เพื่อให้มีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยทุกปี

          ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับ การดำเนินการที่เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างและการใช้กระเช้าไฟฟ้า จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงว่าด้วย การควบคุมกระเช้าไฟฟ้า และคณะกรรมการควบคุมอาคาร ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว

          จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมกระเช้าไฟฟ้า .. .... มาเพื่อดำเนินการ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 28 ตุลาคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A10722

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!