หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV10ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี จากเดิม 11 ปี (ปีงบประมาณ .. 2553 - 2563) เป็น 13 ปี (ปีงบประมาณ .. 2553 - 2565) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิมจำนวน 9,078 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ

          สาระสำคัญของเรื่อง

          กษ. รายงานว่า

          1. กรมชลประทานได้เริ่มดำเนินโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี มาตั้งแต่ปีงบประมาณ .. 2553 [ตามมติคณะรัฐมนตรี (27 ตุลาคม 2552) และมติคณะรัฐมนตรี (7 พฤศจิกายน 2560)] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการเกษตรกรรม การอุปโภค บริโภค และการประปา ตลอดจนการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี และลุ่มน้ำสาขา ในเขตพื้นที่อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา มีงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ ได้แก่ งานก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ซึ่งปัจจุบันได้เปิดใช้งานและเก็บกักน้ำแล้ว และมีงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 รายการ รายละเอียดดังนี้

 

10721

* หมายเหตุ : กรอบวงเงินค่าก่อสร้างอยู่ภายใต้กรอบวงเงินโครงการฯ รายการระบบชลประทาน วงเงิน 1,595.48 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี (7 พฤศจิกายน 2560)

 

          2. กษ. รายงานว่า เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและการใช้ประโยชน์พื้นที่ของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ออกแบบก่อสร้างไว้เดิม กรมชลประทานได้มีการแก้ไขแบบก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับราษฎรและเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชนในพื้นที่ ประกอบกับในขั้นตอนการจัดหาที่ดินมีเจ้าของทรัพย์สินส่วนหนึ่งไม่ยอมรับราคาค่าทดแทนทรัพย์สินที่ภาครัฐกำหนด บางส่วนไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่ รวมถึงที่ดินบางแปลงติดปัญหาเรื่องข้อกฎหมาย ซึ่งในการดำเนินการจัดหาที่ดิน กรมชลประทานใช้วิธีเจรจาซื้อขายที่ดินจากราษฎรที่ถูกเขตชลประทานควบคู่กับการใช้พระราชกฤษฎีกาการเวนคืนที่ดินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ .. 2530 ทำให้การจัดหาที่ดินเกิดความล่าช้าส่งผลกระทบต่อแผนงานการก่อสร้างระบบชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาโครงการออกไป จากเดิม 11 ปี (ปีงบประมาณ .. 2553 - 2563) เป็น 13 ปี (ปีงบประมาณ .. 2553 - 2565) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม จำนวน 9,078 ล้านบาท ทั้งนี้ กษ. โดยกรมชลประทานได้เสนอขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ .. 2564 เพื่อรองรับการดำเนินงานไว้แล้วจำนวน 421.76 ล้านบาท และจะได้พิจารณาเสนอขอตั้งงบประมาณในส่วนที่เหลือจำนวน 396.73 ถ้านบาท ในปีงบประมาณ .. 2565 ต่อไป โดยคาคว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทั้งหมด ในปีงบประมาณ .. 2565 ทั้งนี้ กรมชลประทานจะพิจารณางดค่าปรับตามสัญญากับผู้รับจ้างเนื่องจากการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าต่อไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 28 ตุลาคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A10721

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!