หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 7รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ดังนี้

          1. การจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยข้อมูล วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อปท. ทุกแห่ง ได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ครบถ้วนและ บันทึกรายชื่อผู้สมัครในระบบรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) ของกรมการปกครองแล้ว 435,735 คน (เป้าหมาย อปท. 7,550 แห่ง อาสาภัยพิบัติฯ 377,500 คน) และได้จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ใน 62 จังหวัด 1,441 อปท. มีผู้ผ่านการอบรมแล้ว จำนวน 74,466 คน

           2. การฝึกอบรมจิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท)” ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ. จอส. พระราชทาน) ได้กำหนดให้มีโครงการจิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท)” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีจิตอาสาได้เข้าร่วมโครงการในการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือเรือนจำและสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ตัวผู้ต้องขัง ซึ่งมีหลักสูตรระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 3 วัน ชั่วโมงการศึกษา 15 ชั่วโมง หมวดวิชา จำนวน 7 วิชา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 คน ต่อรุ่น ในการนี้ กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดพิจารณาให้การสนับสนุนวิทยากรจิตอาสาตามหลักสูตรจิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท.)” เมื่อได้รับการร้องขอจากเรือนจำหรือทัณฑสถาน

          3. โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ศอญ. จอส. พระราชทาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้จัดทำโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 และ 2 ครอบคลุมป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 2.68 ล้านไร่ ในพื้นที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ในช่วงปี 2563-2570 แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) จำนวน 10,000 ไร่ ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ .. 2564-2565) จำนวน 800,000 ไร่ และระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ .. 2566-2570) จำนวน 1,880,000 ไร่ ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการดำเนินการ เช่น 1) การอบรมหลักสูตรจิตอาสาฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 2) การเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่และ 3) การเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าในพื้นที่จังหวัด ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ

          4. การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ได้แก่ การจัดกิจกรรมจิตอาสาชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกันเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เช่น กิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมปล่อยปลาและดูแลรักษาแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและส่งเสริมการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมรณรงค์รักษาความปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ำและกิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

          5. ข้อมูลจำนวนจิตอาสาและกิจกรรมจิตอาสา วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มีจิตอาสาลงทะเบียน รวม 6,661,047 คน [จำแนกตามพื้นที่ (ภูมิลำเนา) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 455,188 คน ส่วนภูมิภาค จำนวน 6,205,859 คน และจำแนกตามเพศ ได้แก่ เพศชาย จำนวน 2,963,823 คน เพศหญิง จำนวน 3,697,224 คน] และมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จำนวน 49,844 ครั้ง กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติฯ จำนวน 627 ครั้ง

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 28 ตุลาคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A10719

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!