หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 1รายงานผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 1/2563

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (คณะกรรมการ ..) ครั้งที่ 1/2563 ตามที่สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ...) เสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง และประสานกับสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ การสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศต่อไป รวมทั้งให้รับความเห็นของหน่วยงานต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

          สาระสำคัญของรื่อง 

          คณะกรรมการ ... ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ สรุปได้ดังนี้

          1. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน ... โดยควรมุ่งเน้นเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นปฏิรูปประเทศจากคณะกรรมการ ... รวมทั้งประเด็นกิจกรรมที่จะส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และประเด็นปฏิรูปจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ โดยมีกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ...) กระทรวง ทำหน้าที่ติดตามรายงานความคืบหน้าและปัญหาและอุปสรรคของ การดำเนินการขับเคลื่อนต่อสำนักงาน ... เพื่อจัดทำรายงานและเสนอแนวทางการดำเนินการแก้ไข ต่อคณะกรรมการ ... ต่อไป และเห็นชอบให้สำนักงาน ... และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ...) ร่วมกันกำหนดตัวชี้วัด (KPI) การปฏิรูปประเทศตามประเด็นการขับเคลื่อนของส่วนราชการ โดยพิจารณาร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ตลอดจนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ..) กำหนดแนวทางในการนำผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนมาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการ

          2. เห็นชอบในหลักการให้ยกเลิกคณะกรรมการ 5 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (2) คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (3) คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ (4) คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติและ (5) คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หรือการตรากฎหมายเป็นไปด้วยความต่อเนื่องและมีประสิทธิภพ โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเกี่ยวกับเรื่องการใช้ระบบ Big Data ที่มีระดับชั้นความลับของข้อมูล ให้ข้อมูลพื้นฐานของทุกกระทรวงสามารถเผยแพร่และนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ก้าวล่วงความเป็นสิทธิส่วนบุคคลหรือละเมิดอำนาจของแต่ละหน่วยงาน แต่สามารถขอใช้ประโยชน์ได้เป็นครั้งคราว

          3. เห็นชอบในหลักการในการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ดังนี้

              3.1 การขับเคลื่อนผ่านกลุ่ม ... กระทรวง เช่น (1) กำหนดให้ผลการดำเนินการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศเป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวงอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และให้นำผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อไป และ (2) ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ในกรณีที่เกิดปัญหาการดำเนินการที่ต้องมีการ บูรณาการระหว่างหลายหน่วยงาน หรือการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเชื่อมโยงหลายหน่วยงาน โดยการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางแก้ไขปัญหานำเสนอคณะกรรมการ ... และคณะรัฐมนตรีพิจารณา ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเร่งรัด ผลักดัน และขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศทุกด้านให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้ ... กระทรวงเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปของแต่ละกระทรวงตามความคล่องตัว โครงสร้างและประสิทธิภาพของหน่วยงาน โดยเน้นการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เพิ่มภาระในการทำงานแก่หน่วยงานต่างๆ มากจนเกินไป

              3.2 หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (หลักสูตร ...) โดยปรับปรุงรูปแบบการจัดอบรมหลักสูตร ... จากมุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นมุ่งเน้นการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งนายกรัฐมตรีเน้นหลักสูตรต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ฝึกอบรมให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการในศตวรรษที่ 21

              3.3 เห็นชอบประเด็นขับเคลื่อนสำคัญของคณะกรรมการ ... 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (2) การขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้ผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ (3) การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

              3.4 รับทราบผลงานสำคัญของสำนักงาน ... เช่น เรื่องการปรับปรุงพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ (Regulatory Guillotine) โดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการ ได้แก่ (1) เรื่องการปฏิรูประบบร้องเรียนร้องทุกข์ของประเทศ การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์ประมวลผลเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชนให้สำนักงาน ... ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการบูรณาการข้อมูลให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป (2) เรื่องการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นควัน ให้สำนักงาน ... ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของการเกิด ฝุ่นควันในช่วงต่างๆ ของแต่ละพื้นที่ และให้สำนักงาน ... ขับเคลื่อนให้มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อจำแนกแหล่งกำเนิดของฝุ่นควัน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันของประเทศอย่างยั่งยืนและ (3) โครงการนำร่องการบูรณาการการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้พิการ ให้สำนักงาน ... ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุง/พัฒนาระบบ Big Data ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้มีฐานข้อมูลผู้พิการที่ครบถ้วนสมบูรณ์

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 28 ตุลาคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A10716

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!