หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV5 copy copyประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

         คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้

          ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 คณะรัฐมนตรีลงมติรับทราบที่นายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ตามที่ได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ตุลาคม .. 2563 และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 ตุลาคม .. 2563 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม .. 2563 เวลา 04.00 นาฬิกา ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน .. 2563 นั้น หากสถานการณ์ฉุกเฉินอันเป็นเหตุให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงได้คลี่คลายลงก่อนครบกำหนดวันสิ้นผลใช้บังคับ นายกรัฐมนตรีจะได้ออกประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครโดยเร็ว ตามมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน .. 2548 แล้วแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

          นายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 22 ตุลาคม .. 2563 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม .. 2563 เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำประกาศดังกล่าว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 137 ตอนพิเศษ 248 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรนำประกาศดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 28 ตุลาคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A10709

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!