หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copyผลการดำเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดำเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
          สาระสำคัญ
           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานผลการดำเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ระยะที่ 1 ระยะเร่งด่วน (ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันที่ 28 กรกฎาคม 2563) ประกอบด้วย การดำเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในพื้นที่เร่งด่วน การเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า และการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ดังนี้
           1. การดำเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในพื้นที่เร่งด่วน จำนวนรวมทั้งหมด 8 พื้นที่ใน 6 จังหวัด (เชียงใหม่ ตาก น่าน นครราชสีมา ชัยภูมิ และนครศรีธรรมราช) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวรวมกันทั้งสิ้น 1,599 ไร่ 1 งาน โดยปลูกกล้าไม้รวมกันจำนวน 227,150 ต้น รวมทั้ง ทำฝาย จำนวน 71 แห่ง ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 (ปลูกป่าไม่น้อยกว่า 1,010 ไร่ และจัดทำฝายไม่น้อยกว่า 70 แห่ง)
           2. การจัดพิธีเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พร้อมกันทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ (รวมกรุงเทพมหานคร)
               2.1 พิธีเปิดโครงการหลักจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง – น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาประมาณ 1,000 คน ร่วมถวายพระพร พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ ปลูกกล้วยไม้ จัดทำฝาย และจัดทำโป่งเทียม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน และเป็นการฟื้นฟูดิน น้ำ ป่า สิ่งแวดล้อม กลับคืนระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนด้วย
               2.2 พิธีเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าในพื้นที่ 77 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) จัดขึ้นพร้อมกันในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่งผลการดำเนินโครงการระยะเร่งด่วน (ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันที่ 28 กรกฎาคม 2563) ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงวันจัดพิธีเปิดโครงการมีการปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ 77 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) รวมกันทั้งสิ้น 3,042 ไร่ 2 งาน 95.25 ตารางวา โดยปลูกกล้าไม้รวมทั้งสิ้นจำนวน 467,853 ต้น ทำฝาย 147 แห่ง ทำโป่งเทียม 3 แห่ง
           3. การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2563 สรุปได้ดังนี้
               3.1 ฝึกอบรมระดับปฏิบัติการ (ระดับอำเภอ ระดับตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จำนวน 150 คน ระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยรัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
               3.2 มอบนโยบายการดำเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ให้แก่
ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยพลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด จัดทำแผนการดำเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในพื้นที่แต่ละจังหวัด ส่งให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) เพื่อประกอบการดำเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ต่อไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 4 สิงหาคม 2563
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

COREHOON

AO8130

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

Forex Exness1

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!