หมวดหมู่: บลจ.

MFCสดาวุธเอ็มเอฟซีขายกองทุนใหม่อายุประมาณ 3 ปีลงทุนตราสารหนี้ในภาครัฐและหรือเอกชน

เงินฝากในประเทศ เปิดขายครั้งเดียววันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563

          นายสดาวุธ เตชะอุบล รักษาการกรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (MSI5AI) เสนอขายครั้งเดียววันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563 โดยมีอายุโครงการประมาณ 3 ปี มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุน 500,000 บาท ทั้งนี้กองทุนเปิด MSI5AI จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุก 3 เดือน เฉพาะผลตอบแทนในอัตราเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.10 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ (10 บาท) เมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด และสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินหรือกองทุนเปิด MM-GOV ระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ระดับ 4 คือ ปานกลางค่อนข้างต่ำ
          กองทุนเปิด MSI5AI จะลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศ โดยลงทุนในตราสารภาครัฐและหรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน ได้แก่ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชน ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) รวมทั้งเงินฝาก ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 3 ปี ได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก

          ตัวอย่างตราสารที่คาดว่าจะลงทุน หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) TRIS : A- ผลตอบแทนของตราสาร 2.13% สัดส่วนลงทุน 19.00% ต่อปี ผลตอบแทนกองทุนที่คาดว่าจะได้รับ 0.40% ต่อปี, หุ้นกู้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) TRIS : BBB+ ผลตอบแทนของตราสาร 2.85% ต่อปี สัดส่วนลงทุน 19.00% ต่อปี ผลตอบแทนกองทุนที่คาดว่าจะได้รับ 0.54% ต่อปี, หุ้นกู้บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) TRIS : BBB+ ผลตอบแทนของตราสาร 2.72% สัดส่วนการลงทุน 5.00% ต่อปี ผลตอบแทนกองทุนที่คาดว่าจะได้รับ 0.14% ต่อปี, หุ้นกู้บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) TRIS : BBB+ ผลตอบแทนตราสาร 2.30% สัดส่วนลงทุน 19.00% ต่อปี ผลตอบแทนกองทุนที่คาดว่าจะได้รับ 0.44% ต่อปี, หุ้นกู้บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) TRIS : BBB+ ผลตอบแทนของตราสาร 2.30% สัดส่วนการลงทุน19.00% ต่อปี ผลตอบแทนกองทุนที่คาดว่าจะได้รับ 0.44% ต่อปี, หุ้นกู้บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) TRIS : BBB+ ผลตอบแทนของตราสาร 2.81% สัดส่วนการลงทุน 19.00% ต่อปี ผลตอบแทนของกองทุนที่คาดว่าจะได้รับ 0.53% ต่อปี โดยกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม โดยมี Rating ไม่ต่ำกว่า BBB-

          ทั้งนี้บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

          ประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนเปิด MSI5AI ร้อยละ 2.49 ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนร้อยละ 0.39 ต่อปี และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 2.10 ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

          กองทุนเปิด MSI5AI เหมาะสำหรับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ โดยสามารถลงทุนได้นาน 3 ปี ทั้งนี้ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

          สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 500,000 บาท โดยติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่ www.mfcfund.com

          การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การประมาณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาดที่ลงทุน

 


AO2520

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!