หมวดหมู่: กรมสรรพากร

Cสรรพากร กรมสรรพากร ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดอุทกภัย

       ตามที่ได้เกิดภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนโพดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิในหลายจังหวัดของประเทศไทย ส่งผลทำให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในหลายท้องที่ไม่สามารถประกอบกิจการ และยื่นรายการและชำระภาษีอากรหรือนำส่งภาษีภายในเวลาที่กำหนด ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ที่ประสบภัยพิบัติดังกล่าว ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับอาญา กรมสรรพากรจึงได้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ และชำระภาษี หรือนำส่งภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่จังหวัดสระแก้ว อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย แม่ฮ่องสอน ลำปาง น่าน เชียงใหม่ แพร่ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ขอนแก่น นครพนม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร สกลนคร มหาสารคาม อุดรธานี ระนอง โดยขยายกำหนดเวลา ดังนี้

  1.       ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54 กรณีที่จะต้องยื่นรายการและนำส่งภาษีสำหรับเดือนภาษีสิงหาคม 2562 ที่ต้องยื่นรายการและนำส่งภาษีภายในวันที่ 7 กันยายน 2562 ออกไปเป็นภายในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562
  2. ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด.94 กรณีที่ต้องยื่นรายการและชำระภาษีภายในเดือนกันยายน 2562 ออกไปเป็นภายในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562
  3.       ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามแบบ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.51 ภ.ง.ด.52 และ ภ.ง.ด.53 กรณีที่ต้องยื่นรายการและชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 ออกไปเป็นภายในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562
  4.       ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.30 และ ภ.พ.36 และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามแบบ ภธ.40 ไม่รวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม สำหรับเดือนสิงหาคม 2562 ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2562 ออกไปเป็นภายในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562
  5.      ขยายกำหนดเวลาการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ตามแบบ อ.ส.4 อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข กรณีที่ต้องเสียอากรตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 ออกไปเป็นภายในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562

     หากมีข้อสงสัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีอากรฯ ในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติ (ฉบับที่2) ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ และศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161

กรมสรรพากร  เต็มที่  เต็มใจ  ให้ประชาชน      สำนักงานเลขานุการกรม  ส่วนประชาสัมพันธ์  

เลขที่ 90  ถนนพหลโยธิน 7  พญาไท  กรุงเทพฯ 10400  โทร. 0 2272 9529-30   โทรสาร 0 2617 3324  หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร 1161 (RD Intelligence Center)

Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!