หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copy copyขอยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ 7 (2) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 ให้แก่บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอให้ยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ 7 (2) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 แก่บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 9/2546/66 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเป็นผู้ยื่นขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าเพื่อการสำรวจ ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง หรือกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมต่อกรมป่าไม้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และให้ พน. รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
          สาระสำคัญของเรื่อง
          เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (29 กรกฎาคม 2546) อนุมัติให้สัมปทานปิโตรเลียมแก่ บริษัท นิวคอสตอล (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L15/43 และ L27/43 โดยกระทรวงพลังงานได้ดำเนินการออกสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 9/2546/66 เพื่อสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแล้ว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2546 และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ (14 กุมภาพันธ์ 2549) อนุมัติให้บริษัท นิวคอสตอล (ประเทศไทย) จำกัด โอนสิทธิประโยชน์ และพันธะตามสัมปทานปิโตรเลียมทั้งหมดของสัมปทานรวม 2 แปลงสำรวจ ให้แก่บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด เป็นผู้รับสัมปทานแต่เพียงผู้เดียว โดยในปัจจุบันบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด ได้ดำเนินการสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่สัมปทานครบถ้วนตามข้อผูกพันที่มีต่อรัฐในช่วงระยะเวลาสำรวจปิโตรเลียมแล้ว และได้เข้าสู่ช่วงระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม 20 ปี ทั้งนี้ ยังไม่ได้มีการดำเนินการผลิตปิโตรเลียมตามสัมปทานดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากจะต้องขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าเพื่อการสำรวจปิโตรเลียม การผลิตปิโตรเลียม การเก็บรักษา การขนส่ง หรือกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมก่อน
          บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 9/2546/66 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L15/43 ประสงค์ขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า เพื่อการสำรวจปิโตรเลียม การผลิตปิโตรเลียม การเก็บรักษา การขนส่ง หรือกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ข้อ 7 (2) แห่งกฎกระทรวงฯ ดังนี้

 

9360


           บริษัทฯ จึงยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่มีอำนาจพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ) เพื่อเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์ตามที่กฎกระทรวงกำหนดได้ ในกรณีที่เห็นว่าการอนุญาตดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้กระทรวงพลังงานนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ 7 (2) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 ให้บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด สามารถเป็นผู้ยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าต่อกรมป่าไม้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามกฎกระทรวงฯ ก่อนที่จะดำเนินการในพื้นที่ป่าและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 15 กันยายน 2563
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396


A9360

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!