หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copy copyขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปรระมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดหารถสูบส่งน้ำ ไม่น้อยกว่า 35,000 ลิตร/นาที และส่งน้ำระยะไกล ไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์ (เพิ่มเติม)

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 810,000,000 บาท ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เพื่อจัดหารถสูบส่งน้ำ ไม่น้อยกว่า 35,000 ลิตร/นาที และส่งน้ำระยะไกลไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์ ที่เหลืออีกจำนวน 18 คัน คันละ 45,000,000 บาท
          สาระสำคัญ
          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากข้อมูลสถานการณ์น้ำของกรมชลประทาน โดยปัจจุบันมีปริมาณน้ำใช้การในเขื่อนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน 25 ลุ่มน้ำ ส่วนใหญ่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ ประกอบกับสถิติการประกาศภัยแล้ง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555-2561 พบว่า 39 จังหวัด มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง อย่างไรก็ตาม รถสูบส่งน้ำ ไม่น้อยกว่า 35,000 ลิตร/นาที และส่งน้ำระยะไกลไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์ ที่ได้รับอนุมัติให้จัดหาแล้ว จำนวน 18 คัน ยังไม่เพียงพอและครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการภัยแล้งและเป็นการสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการบูรณาการการจัดการภัยแล้งในภาพรวมของประเทศให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและเกิดวิกฤตการณ์ขาดน้ำต้นทุนอย่างรุนแรง รวมทั้งหากเกิดอุทกภัยก็สามารถช่วยระบายน้ำไปยังพื้นที่กักเก็บน้ำระยะไกลได้อย่างทันท่วงที จึงขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดหารถสูบส่งน้ำ ไม่น้อยกว่า 35,000 ลิตร/นาที และส่งน้ำระยะไกลไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์ ที่เหลืออีกจำนวน 18 คัน วงเงิน 810,000,000 บาท ประจำ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ศูนย์เขต เขตละ 1 คัน

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 15 กันยายน 2563
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396


A9351

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!