หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV8 copyปฏิญญาการรำลึกถึงการครบรอบ 75 ปี สหประชาชาติ (Declaration for the Commemoration of the 75th Anniversary of the United Nations)

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปฏิญญาการรำลึกถึงการครบรอบ 75 ปี สหประชาชาติ (Declaration for the Commemoration of the 75th Anniversary of the United Nations) และให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนให้การรับรองปฏิญญาฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยก่อนการรับรอง ให้กระทรวงการต่างประเทศใช้ดุลยพินิจดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
          สาระสำคัญ
          1. ปฏิญญาฯ มีสาระสำคัญเพื่อรำลึกถึงการครบรอบ 75 ปีของการก่อตั้งสหประชาชาติเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองและความมุ่งมั่นของรัฐสมาชิกเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของกลไกสหประชาชาติ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อรับมือกับความท้าทายที่โลกประสบอยู่ในปัจจุบันและอนาคต อาทิ ความไม่เท่าเทียม ความยากจน ความหิวโหย ความขัดแย้งทางอาวุธ การก่อการร้าย ความไม่มั่นคงปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโรคระบาด โดยมีกลไกของสหประชาชาติเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือระหว่างประเทศ
          2. ปฏิญญาฯ ระบุถึงความร่วมมือในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งทุกประเทศต้องยึดมั่นในระบบพหุภาคี เนื่องจากจะเป็นหนทางที่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถรับมือกับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
          3. ในโอกาสวาระครบรอบ 75 ปีนี้ รัฐสมาชิกกำหนดเป้าหมายสำหรับสหประชาชาติและความร่วมมือกันในอนาคต ได้แก่ 1) การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 2) ความร่วมมือในการปกป้องโลกจากภัยคุกคามต่างๆ 3) การส่งเสริมสันติภาพและป้องกันความขัดแย้ง 4) การปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและยึดมั่นในความยุติธรรม 5) การส่งเสริมบทบาทของสตรีและเด็กหญิง 6) การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ 7) การส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัล 8) การปฏิรูปสหประชาชาติ 9) การสร้างความมั่นคงทางการเงินของสหประชาชาติ 10) การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่างๆ 11) การรับฟังและทำงานร่วมกับเยาวชน และ 12) การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 15 กันยายน 2563
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396


A9342

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!