หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5แผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561–2565 ฉบับทบทวน แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เสนอผลการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ภ. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สรุปสาระสำคัญของผลการประชุมได้ ดังนี้
          1. แผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
              1.1 เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 6 ภาค ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จำนวน 1,097 โครงการ วงเงิน 76,244.41 ล้านบาท ดังนี้

 

8131 1


              1.2 เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ส่วนราชการที่มีความจำเป็นต้องปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเสนอคำขอปรับแผนฯ มายัง สศช. เพื่อรวบรวมและประเมินผลก่อนนำเสนอนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน ก.บ.ภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนแจ้งเวียน ก.บ.ภ. เพื่อทราบต่อไป
          2. แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดพ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน
              2.1 เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด 76 จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
              2.2 ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดนำความเห็นและข้อเสนอแนะของฝ่ายเลขานุการฯ ไปทบทวนและปรับปรุงแผนเพื่อให้มีความสมบูรณ์ในระยะต่อไป เช่น (1) ควรนำเสนอข้อมูลการพัฒนาอย่างเป็นอนุกรม 3 ปีขึ้นไป และป็นข้อมูลที่ทันสมัยสำหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นศักยภาพและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้าน (2) ควรจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชน (3) ควรกำหนดประเด็นการพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพและปัญหาของพื้นที่ และ (4) กำหนดแผนงานและโครงการแบบย่อให้มีความเชื่อมโยงการพัฒนาในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า
          3. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
              3.1 เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจำนวน 76 จังหวัด และ 18 กลุ่มจังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,953 โครงการ งบประมาณรวม 47,379.82 ล้านบาท ประกอบด้วย

 

8131 2


              3.2 เห็นชอบกรอบวงเงินการปรับลดงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรอบวงเงิน 23,378.67 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 [เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564]
          นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 (เพิ่มเติม) และแนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ ปะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 4 สิงหาคม 2563
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

COREHOON

AO8131

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

Forex Exness1

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!