หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaagE1A3ปีซ้อน

กรมการค้าต่างประเทศคว้ารางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น 3 ปีซ้อน

     กรมการค้าต่างประเทศคว้ารางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน โดยเป็น 1 ใน 9 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ยันเดินหน้าพัฒนาการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุค 4.0 ให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นต่อไป

      นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กรตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และมุ่งเน้นการบริหารราชการบนหลักธรรมาภิบาลที่มีความโปร่งใส ไร้ทุจริต มีประสิทธิภาพ พร้อมกับมีการผลักดันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ทำให้กรมฯ ผ่านเกณฑ์ขั้นสูงจากการตรวจประเมินของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี และได้เข้ารับโล่รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ก.ย.2562 ที่ผ่านมา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

    “ในปีนี้ กรมฯ เป็น 1 ใน 9 หน่วยงานจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ได้รับรางวัลในปีนี้ และถือเป็นการได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน นับตั้งแต่ปี 2560–2562 ซึ่งกรมฯ จะรักษามาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มากยิ่งขึ้นต่อไป”

      สำหรับ แนวทางการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชน โดยเฉพาะการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรมฯ ทั้งกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปนั้น กรมฯ จะยกระดับการให้บริการด้านข้อมูลทั้งทางกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการอำนวยความสะดวกด้วยระบบดิจิทัลให้สอดคล้องกับยุค 4.0 เช่น ระบบการสืบคนข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การตอบข้อซักถามผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งที่มาของข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมถึงมีการตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้สามารถดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

     นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้เตรียมพร้อมที่จะเป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกทางการค้าต่างประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลครบวงจร ภายในปี 2565 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการได้ใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้าของของไทยในตลาดโลกด้วย 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!