q2

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid
คุณสมบัติ กกต.ท้องถิ่น.
กทม. - อบจ. - อบต.-แรงงาน - อบต,
Tuesday, 01 January 2013 17:24
Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

คุณสมบัติ กกต.ท้องถิ่น.

ถาม : นายก อบต. ที่บ้านของดิฉันกำลังจะครบวาระในเดือนหน้านี้ ดิฉันเป็นประชาชนคนหนึ่งที่อยากเข้ามามีส่วนร่วมให้การเลือกตั้งครั้งนี้สุจริต โปร่งใส ซึ่งขณะนี้ดิฉันทราบข่าวว่ามีการเปิดรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น โดยดิฉันเองมีความสนใจอยากจะลงสมัคร จึงอยากเรียนถามว่าผู้ที่มีสิทธิสมัคร กกต.ท้องถิ่น จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง และมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าไร 

วิไล / อบต.สวก

     ตอบ :  สวัสดีครับคุณวิไล เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ปัจจุบันประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ความสนใจอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเลือกตั้ง ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังต่อไป ในเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกต.ท้องถิ่น) ที่คุณวิไลสอบถามนั้น น่าสนใจมากครับเพราะคงมีอีกหลายคนที่สนใจแต่ยังไม่ทราบข้อมูลเช่นเดียวกับคุณวิไล  ผมขออธิบายภาพรวมพอสังเขปนะครับ
  
     ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๐ กำหนดไว้ว่า กกต.ท้องถิ่น ที่มาจากการสรรหาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
     ๑. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
     ๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๓๐ ปีบริบูรณ์ในวันที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อ
     ๓. เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในจังหวัดนั้น และมีถิ่นที่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอำเภอซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓๑ ในระเบียบข้างต้น ดังต่อไปนี้
     ๑. ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๔ และไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๔๕ ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ ยกเว้นการเป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ และเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐสามารถสมัครได้ 
     ๒. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีของประชาชนจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
     ๓. ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
     ๔. ไม่ดำรงตำแหน่งเป็น กกต.ท้องถิ่น อื่น หรือกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกัน

     สำหรับเรื่องของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนั้น ในระเบียบดังกล่าว ข้อ ๔๔ ก็ได้กำหนดไว้ว่า ให้ กกต.ท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งเมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้นแล้ว เว้นแต่กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดการเลือกตั้ง ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีคำสั่งขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งออกไปได้ตามความเหมาะสม

     คุณวิไลคงพอเข้าใจรายละเอียดในเบื้องต้นบ้างแล้วนะครับ แต่ถ้าหากคุณวิไลอยากทราบรายละเอียดเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม เช่น คณะกรรมการการสรรหา กกต.ท้องถิ่น มีใครบ้าง การยื่นใบสมัคร กกต.ท้องถิ่น จะต้องทำอย่างไร หรือมีเอกสารประกอบอะไรบ้าง เป็นต้น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้เลยครับ หรือไม่ก็เขียนจดหมายมาสอบถามเช่นนี้ได้ ผมยินดีครับ

อินไซด์ เลือกตั้งท้องถิ่น-สำนักประชาสัมพันธ์ กกต. 

 

darts

corhoon-banner

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1549
mod_vvisit_counterYesterday2051
mod_vvisit_counterThis week3600
mod_vvisit_counterLast week11787
mod_vvisit_counterThis month14639
mod_vvisit_counterLast month32375
mod_vvisit_counterAll days2431098

ข่าวล่าสุด